نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش تاثیر استفاده از کاراگینان در دامنه 05/0 تا 2/0درصد و ترکیب آن با 5/0 تا 5/1 درصد کنسانتره پروتئین آب پنیر(WPC) بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از این نوع جایگزین‌های چربی منجر به ایجاد تفاوت معنی‌داری (05/0 ≥ P) در خصوصیات شیمیایی شد به‌طوری‌که افزایش در میزان کاراگینان و WPC سبب افزایش محتوای رطوبتی و درصد پروتئین گشت، درحالی‌که افزایش WPC منجر به کاهش pH شد و البته کاراگینان در این مورد بی‌تأثیر بود. خصوصیات فیزیکی پنیر موزارلا نیز به‌طور کامل تحت تأثیر قرار گرفتند به‌طوری‌که افزایش میزان کاراگینان و WPC سبب افزایش ذوب‌پذیری گشتند، هرچند که کاراگینان سهم بیشتری را به‌خود اختصاص داد. افزایش کاراگینان باعث افزایش درصد سطح روغنی‌شده گشت، درحالی‌که افزایش WPC تغییر معنی‌داری را ایجاد نکرد. طول کش تحت تأثیر میزان کاراگینان قرار نگرفت ولی افزایش WPC منجر به کاهش طول کش شد. افزایش کاراگینان بر پارامترهای حسی رنگ، بو و مزه تأثیر نداشت، اما امتیاز بافت و پذیرش کلی افزایش یافت. افزایش WPC منجر به کاهش امتیاز رنگ، بو و مزه شد، اما بافت پنیر امتیاز بیشتری را کسب کرد. پذیرش کلی تیمارهایی که دارای بیشترین درصد کاراگینان و مقادیر بینابینی WPC بودند بالاترین امتیاز را به‌دست آوردند. در نهایت بررسی آماری نتایج حاصل از طرح آزمایشی مخلوط نشان داد بهترین پنیر موزارلای کم‌چرب زمانی به‌دست می‌آید که از ترکیب کاراگینان به‌میزان 2/0 درصد و WPC حداکثر تا 1 درصد به‌عنوان جایگزین چربی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تعیین مقدار پروتئین پنیرهای ذوب شده. استاندارد ملی ایران. شماره 1811.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تعیین مقدار چربی پنیر. استاندارد ملی ایران. شماره 760.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع). استاندارد ملی ایران. شماره 1809
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. روش تعیین اسیدیته کل و pH و تراکم یون‌های H در شیر و فرآورده‌های آن. استاندارد ملی ایران. شماره 2852.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. روش تعیین ماده خشک پنیر و پنیرهای ذوب شده. استاندارد ملی ایران. شماره 1753.
Fife, R. L., McMahon, D. J., and Oberg, C. J. 1996. Functionality of low fat Mozzarella cheese. Journal of Dairy Science, 79: 1903–1910.
Fox, P.F., McSweeney, P.L.H., Cogan, T.M. and Guinee, T.P. 2004. Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology. Third Edition.Academic Press
Guinee, T.P., Auty, A.E. and Fenelon, M.A. 2000. The effect of fat content on the rheology, microstructure and heat-induced functional characteristics of Cheddar cheese. International Dairy Journal 10:277–288.
Gunasekaran, S., and Ak, M. M. 2003. Cheese Rheology and Texture. CRC Press.
Hicsasmaz, Z., Shippelt, L., and Rizvi, S. H. 2004. Evaluation of Mozzarella Cheese Stretchability by the Ring and Ball Method. Journal of Dairy Science, 87: 1993-1998.
Kindstedt, P. S. and Kiely, L. J. 1990. Cause and prevention of oiling off in mozzarella cheese. Marschall Italian & Specialty cheese seminars.
Kosikowski, F.V., and Mistry, V.V. 1997. Low fat and specialty cheeses. In Westport CT and Kosikowski C, eds. Cheese
Law, B. A. 1999. Technology of CheeseMaking. Sheffield Academic Press.
Masi, P. and Addeo, F. 1986. An examination of some mechanical properties of a group of Italian cheeses and their relationship to structure and conditions of manufacture. Journal of Food Engineering 5:217.
Oberg, C. J. 1991. Factor affecting stretch, melt, and cook color in mozzarella cheese. Marschall Italian & Specialty Cheese seminars.
Rudan, M. A., Barbano, D. M., Yun, J. J., and Kindstedt, P. S. 1999. Effect of fat reduction on chemical composition, proteolysis, functionality, and yield of Mozzarella cheese. Journal of Dairy Science, 82: 661–672.
Schreiber, R., Neuhauser, S., Schindler, S., and Kessler, H. G. 1998. Incorporation of whey protein aggregates in semi-hard cheese.Part 1: Optimizing processing parameters. Deutsche Milchwirtschaft, 49: 958–962.
Tunick, M.H. et al. 1991. Effects of composition and storage on the texture of Mozzarella cheese. Netharlands Milk Dairy Journal 45:117–125.
Wang, H.H., and Sun, D.W. 2002a. Melting Characteristics Of Cheese: Analysis Of Effects Of Cheese Dimensions Using Image Processing Techniques. Journal of Food Engineering, 52: 279-284.
Wang, H.H., and Sun, D.W. 2002b. Melting Characteristics Of Cheese: Analysis Of Effects Of Cooking Conditions Using Computer Vision Technology. Journal of Food Engineering, 51: 305-310.
CAPTCHA Image