نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشگاه

3 فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش ابتدا ویژگی‌های شیمیایی ماهی پوزانک که تاکنون هیچ مطالعه‌ای در زمینه آن صورت نگرفته، اندازه‌گیری شد و با ماهی کیلکا گونه آنچویی که فراوان‌ترین میزان صید را در بین شگ ماهیان وگونه‌های مختلف کیلکای دریای‌خزر دارد مقایسه گردید، نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان چربی، پروتئین، خاکستر و ماده خشک ماهی پوزانک بالاتر از کیلکای آنچویی بود، مقایسه اسیدهای چرب نشان داد، میزان EPA در ماهی پوزانک بسیار بالاتر بوده که نشان می‌دهد این ماهی منبع سرشار امگا3 می‌باشد. پس از آن جهت ارزیابی اثر روش‌های نمک‌زنی و خشک‌کردن روی تغییرات رطوبت و نمک بافت، عمل نمک‌زنی به سه روش سنتی (رایج در شمال کشور)، آب نمک‌گذاری با دو غلظت اشباع و20 درصد انجام شد و در نهایت نمونه‌ها‌ی نمک سود شده با دو روش آفتابی و خشک‌کن با دمای 30 درجه خشک شدند، نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان جذب نمک و خروج آب در روش‌های نمک‌زنی متفاوت بوده و در روش سنتی بالاتر بود، اما با اینکه نمونه‌ها در انتهای نمک‌زنی در روش سنتی رطوبت ‌کمتری داشتند، در پایان خشک‌کردن میزان رطوبت نهایی بالاتری به‌دست آوردند.

کلیدواژه‌ها

عباسی، ک. سبک آرا، ج. ،1383، بررسی ر‍‍‍‍‍‍‍ژیم غذایی ماهی پوزانک خزری سواحل جنوب شرقی دریای خزر (استان‌های مازندران و گلستان). مجله زیست شناسی ایران، 17، ش3
عسگری، ر. ،1384،مروری برماهی‌شناسی سیستماتیک، انتشارات نقش مهر
معینی، س. وجواهری، م. ،1383، بررسی کاربرد روش اسمز درخشک‌کردن ماهی کیلکا. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره4
معتمدزادگان، ع. پورآذرنگ،ه . شهیدی، ف. مرتضوی، س.ع. ورحیمی زاده، م. ،1383، بررسی میزان املاح، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه سه گونه ماهی کیلکای دریای‌خزر. سمینار.
AOAC. 1995. Official method of analisis AOAC International 16th ed., Virginia, USA,1-10
Azad shah, A.K.M, Tolcunaga, C., Kurihara, H., and Takahash, K, 2009, Journal of Food chemistry, 115,1011-1018.
Barat, j.M. Gallart-jornet, L., Anderes, A., Akse, L. Carlehog,M., and Skjerdal, O.T, 2006, Influence of cod freshness on the salting, drying and desalting stages. journal of Food Engineering, 73: 9-19
Barat, J. M., Rodriguez-Barona, S., Andres, A. and Fito. P, 2003, Cod salting manufacturing analysis.Food Research International, 36,447-453
Bellagha, S.,Sahli, A., Farhat, A., Kechaou, N., and Glenza, A ,2007,Studies on salting and drying of sardine:Experimentall kinetics and modeling. Journal of Food Enngineering , 78,947-952.
Codex Standard for salted fish and dried salted fish of the Gadidae family of fish, Codex stan167-2005, 1-10.
Gallart-jornet, L., Barat, j.M, Rustad, T., Erikson,U., Escriche, I., and Fito, P, 2007. Influence of brine concentration on Atlantic salmon fillet salting. Journal of Food Engineering, 80, 267-275.
Gallart-Jornrt, L., Barat, J.N., Rustad, T., Erikson,U., Escrichel., andFitop, 2007, A com parative study of brine salting of Atlantic Cod and Atlantic Salmon.Journal of Food Engineering,79,261-270.
Shahidi, F., and Botta, J.R,1994, Sea foods.Blackie academic and prof, 342-353.
Wheaton, F.W., and Lawson, T.B, 1985, Processing Aquatic food products. wiley(New york), 273-324.
CAPTCHA Image