نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

لیموترش یکی از مهمترین اقلام مصرفی به صورت تر و خشک می‏باشد. خشک کردن، درجه بندی و انبارداری از مهمترین مراحل پس از برداشت است که برای انجام مراحل فوق آگاهی از خواص فیزیکی این محصول ضروری می‏باشد. در این تحقیق اثر پنج سطح رطوبتی (84%، 64%، 44%، 24% و 10% بر پایه تر) رطوبت بر روی ابعاد، کرویت، میانگین هندسی قطرها و جرم حجمی واقعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جرم حجمی توده‏ای و تخلخل در سه چیدمان مختلف (B, A و تصادفی) ارزیابی شد. آزمایشات افت فشار به دو صورت انجام گرفت، آزمایش اول افت فشار در بستر لیموترش در ارتفاع 1 متر در حالت پر کردن تصادفی در 4 عمق بستر (25، 50، 75، 100) سانتیمتر، 4 دمای هوای عبوری (25، 35، 45، 50) درجه سانتیگراد و 11 سرعت عبور جریان هوا ( m3m-2s-1 ) (1/0-1/1) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم به منظور ارزیابی افت فشار در حالت لایه نازک لیموترش در 5 سطح رطوبتی (84، 64، 44، 24، 10) درصد، 3 طرز قرارگیری (A، B و تصادفی) و 11 سرعت عبور جریان هوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خواص فیزیکی نشان داد کلیه پارامترهای ذکر شده با کاهش رطوبت، کاهش پیدا کردند. همچنین مشاهده شد با افزایش عمق بستر و سرعت جریان هوا، افت فشار افزایش می یابد. دما در این آزمایش اثر معنی داری بر روی افت فشار نداشت. در حالت لایه نازک مشاهده شد با کاهش رطوبت، افت فشار کاهش می‏یابد. همچنین مشاهده شد چیدمان B اثر افزایشی بیشتری بر روی افت فشار نسبت به دو چیدمان دیگر داشته است. برای پیش بینی افت فشار در بین مدل‏های ریاضی مدل ارگان به عنوان بهترین مدل (با بیشترین و کمترینRMSE) برای تبیین رابطه سرعت جریان هوا و افت فشار در بستر لیموترش انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

Amanlou, Y., Zomorodian, A., 2011, Evaluating Resistance to Air flow across a Green Fig Bed for Selecting an Appropriate Pressure Drop Prediction Equation. Food and bio products processing. 89, 157-162.
Agullo, J. O., and Marenya M. O., 2005, 2. Airflow resistance of parchment Arabica coffee. Bio systems Engineering, 91 (2) , 149-156
Al- yahya, S. A. & Moghazi, H. M., 1998, Static pressure drop through barley grain. CANADIAN Agricultural Engineering, 40 (2) , 213-217.
Bern, C. J. & Charitym, L. F., 1975, Airflow resistance Characteristics of Corn as Influenced by Bulk Density. ASAE Paper No. 75-3510, ASAE: St- Joseph. MI.
Ergun, S., 1952, Fluid flow through packed columns. Chemical Engineering Progress, 48, 89-94.
Faghihi, H. & Sabet-sarvestani, J., 2002, Fig, planting, cultivating and harvesting. Rahgosha. (In Farsi).
Food and Agriculture Organization., 2006, Biodivesity: Agricultural biodiversity in FAO. From http: //www.FAO.Org/statistics.Htm.
Giner, S. A. & Denisienia, E., 1996, Presure drop through wheat as affected by air velocity, moisture content and fines. Journal of Agricultural Engineering Research, 63, 73-86.
Hukill, W. V. & Ives, N. C., 1955, Redial airflow resistance of grains. Agricultural Engineering, 35 (5) , 332-335.
Jakayinfa, S. O., 2006, Effect of Airflow Rate, Moisture Content and Pressure Drop on the Airflow Resistance of Locust Bean Seed. Agriculture Engineering International. CIGR Ejournal. Vol. VIII. MAY. Joseph MI: American Society of Agricultural and Biological Engineers, vol. 54.
Kashaninejad, M., & Tabil, L. G., 2009, Resistance of bulk pistachio nuts (Ohadi variety) to airflow. Journal of Food Engineering, 90, 104-109.
Madamba, P. S., Driscoll, R. H., & Buckle, K. A., 1994, Bulk density, porosity and resistance to airflow of garlic slices. Drying Technology, 12 (4) , 937-954.
Mohsenin, N. N., 1996, Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, N. W, New York.
Pabis, S., Jayas, D. S. & Cenkowski S., 1998, Grain drying: Theory and practice. John Wiley & Sons.
Patterson, R. J., Bakker-Arkema, F. W. & Bickert, W. G., 1971, Static pressure-airflow relationships in packed beds of granular materials such as grain II. Transactions of the ASAE 14, 172-174. 178, 627-633.
Razavi, S. M. A., Pour-reza, A., Razavizadegan, S. H. & Hematian, A., 2008, Some physical properties, friction and aerodynamic for dry fig. 5 national Confeence on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Ferdowsi University (Mashsad). (In Farsi).
Sacilik, K., 2004, Resistance of bulk poppy seeds to airflow. Biosystems Engineering, 89 (4) , 435-443.
Shedd, C. K., 1951, Some new data on resistance of grins to airflow. Agricultural Engineering, 32, 493-495.
Shedd, C. K., 1953, Resistance of grain and seeds to airflow. Agricultural Engineering, 34 (9) , 616-619.
Sokhansanj, S. A., Falacinski, A. A., Sosulski, F. W., 1990, Ientils to airflow. Transactions of the ASAE 33 (4) , 1281-1285.
CAPTCHA Image