نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ، تأثیر استفاده از آب ازن دار بر کاهش شمارش کلی میکروارگانیسم هاو همچنین بر باکتریهای پاتوژن و شاخص آلودگی لاشه مرغ )Staphylococcus aureusو ( Escherichia coliدر مرحله سردکن آبی(چیلر) کشتارگاه مرغ، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه ها به مدت 5، 10 و 15 دقیقه تحت تاثیر آب ازن دار با غلظت های (2/0، 5/0 و 1)پی پی ام ازن که دارای دمای دمای مشابه چیلر کشتارگاه(4-0 درجه سانتی گراد) بود، قرار گرفتند و بلافاصله از لحاظ آزمایشهای میکروبیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که استفاده از آب ازن دارموجب کاهش 7/1سیکل لگاریتمی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ، 3/2 سیکل لگاریتمی باکتری اشریشیاکلی و 16/1 سیکل لگاریتمی جمعیت کل میکروبی لاشه شد. همچنین مشخص شد که تأثیر ازن بر باکتری اشریشیاکلی ، به عنوان شاخص باکتری های گرم منفی بیماریزا و آلوده کننده لاشه بیشتر از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، به عنوان یک باکتری شاخص آلوده کننده و بیماریزای گرم مثبت بود، بطوریکه سبب کاهش7/1سیکل لگاریتمی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شد ، اما کاهش باکتری اشریشیاکلی، 3/2 سیکل لگاریتمی بودو در تمامی سطوح، اختلاف معنی داری در p

کلیدواژه‌ها