نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روغن پسته بدلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری دارای خواص تغذیه ای و درمانی بسیار با ارزشی است. روش استخراجی که برای بدست آوردن ترکیبات موثر از ماده خام مورد استفاده قرار می‌گیرد یک عامل بحرانی در کیفیت محصول خصوصا در حفظ ارزش غذایی آنهاست. به منظور بررسی اثر تکنیک استخراج و نوع حلال بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته، با استفاده از دو روش خیساندن و سوکسله و در هر روش با کمک حلال‌های ان هگزان، دی کلرومتان، اتیل استات و اتانول، روغن پسته استخراج گردید. ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته استخراجی بوسیله کروماتوگرافی گازی تعیین گردید. مقایسات میانگین (دانکن در سطح 5 درصد) نشان داد که مقدار اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در روغن‌های استخراجی با روش و حلال‌های متفاوت دارای تفاوت آماری معنی دار بودند. در بین تکنیک - حلال‌های مورد استفاده، روش سوکسله- اتیل استات سبب استحصال بیشترین مقدار کل اسیدهای چرب غیر اشباع (493/88 درصد) و روش خیساندن- اتانول سبب استحصال بیشترین مقدار کل اسیدهای چرب اشباع (70/13 درصد) گردید. بیشترین مقدار اسید اولئیک و اسید لینولنیک (به ترتیب 99/51 و385/0 درصد) در روش سوکسله و بیشترین مقدار اسید لینولئیک (32/36 درصد) در روش خیساندن بدست آمد.

کلیدواژه‌ها