نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین ترکیبات وزنی بدن دام به خصوص شترمرغ به علت نوپا بودن صنعت پرورش آن در ایران و همچنین بررسی اثر جنس و شرایط کشتاری بر کیفیت لاشه از جایگاه ویژه ای در صنعت گوشتی برخوردار است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میزان راندمان گرم شترمرغ 93/55درصد بوده که از راندمان سرد (70/54درصد) بیشتر می باشد ) 05/0 (p>. خون، پر و پوست بیشترین و سر کمترین جزء ترکیبات وزنی شترمرغ را تشکیل داد و اثر جنس بر ترکیبات وزنی بدن غیرمعنی دار به دست آمد. میزان افت سرد کردن لاشه های شترمرغ حدود 2/2 درصد بود که در جنس نر و ماده تفاوت معنی داری با هم نداشت ) 05/0 (p>. میانگین افت خونابه در روز اول پس از کشتار 52/1درصد و در روز هفتم 68/1درصد بود. مقدار افت پخت به طور متوسط در جنس نر 85/31درصد و در جنس ماده 55/33درصد محاسبه گردید. همچنین میانگین افت پخت در نمونه های شترمرغ شوک دیده 30/33درصد و در نمونه های بدون بیهوشی 10/32درصد اندازه گیری شد. علیرغم افزایش افت خونابه و افت پخت طی مدت نگهداری گوشت تا 14 روز، اثر معنی داری از زمان، جنس و شرایط کشتار در هر دو میزان افت مشاهده نگردید ) 05/0 (p>.

کلیدواژه‌ها