نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

گیاه زعفران از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران است. نگهداری گل زعفران در شرایط نامناسب، موجب افزایش آلودگی میکروبی و کاهش کیفیت زعفران می‌گردد. این تحقیق با هدف افزایش زمان ماندگاری گل زعفران در بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح‌شده و به‌منظور ایجاد زمینه‌ای جدید در صادرات گل زعفران به‌صورت شاخه بریده انجام شد. به این منظور، گل‌های زعفران در بسته‌هایی از جنس پلی‎اتیلن-پلی‌آمید با ترکیب‌های گاز متشکل از دی‌اکسید کربن: اکسیژن: نیتروژن در سه ترکیب 30:5:65، 50:5:45 و 70:5:25 بسته‎بندی شدند. انواع بسته‌بندی‌شده و نمونه‌های شاهد (بدون بسته‌بندی با اتمسفر تغییریافته) در دمای 0 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 15 روز نگهداری شدند. هر سه روز یک بار غلظت گازهای اکسیژن و دی‌اکسید کربن درون بسته‌ها، میزان راندمان استحصال زعفران، خواص فیزیکی (درصد افت وزنی و درصد پژمردگی گل‌ها، طول و قطر کلاله)، خواص شیمیایی (درصد رطوبت، مقدار کروسین، سافرنال و پیکروکروسین کلاله‌های خشک‌شده) اندازه‌گیری شد. همچنین آزمون‌های میکروبی وجود اشرشیا کلی و شمارش کپک و مخمر نیز انجام گردید. نتایج نشان داد بسته‌بندی گل‌ها تحت اتمسفر تغییریافته به‌مدت 15 روز خواص کیفی و فیزیکی گل‌ها را حفظ نمود، درحالی‌که خواص کیفی و فیزیکی نمونه‌های شاهد پس از 9 روز به‌شدت کاهش پیدا کرد. گل‌های بسته‌بندی‌شده با ترکیب گاز 50:5:45 در دمای صفر درجه سانتی‌گراد نتایج بهتری را از لحاظ راندمان استحصال زعفران، خواص فیزیکی و خواص شیمیایی نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. وجود اشرشیا کلی در هیچ‌یک از نمونه‌ها مشاهده نشد. شمارش کپک و مخمر نیز نشان داد اکثر تیمارها با استاندارد ملی ایران (cfu/gr103) مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image