نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ابتدا نانوکریستال سلولزCNC) ) از لینتر پنبه تهیه شد و برای تایید دست یابی به مقیاس نانو از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. با توجه به معایب فیلم خالص نشاسته، در این پژوهش برای بهبود ویژگی های فیلم های بر پایه نشاسته نرم شده(PS) – پلی وینیل الکل (PVOH) از دو نوع نانوذره CNC و دی اکسید تیتانیوم (TiO2) بصورت توام استفاده گردید و سپس تاثیر غلظت این دو نانوذره و گلیسرول (GLY) بر خواص فیزیکی، توسط روش سطح پاسخ (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، اثر غلظت CNC و GLY بصورت خطی بر میزان استحکام کششی نهایی (UTS) معنی دار و مقادیر بهینه متغیرهایTiO2، CNC و GLY به ترتیب 118/0 گرم، 6/0 گرم و 06/1 سی سی به دست آمد. همچنین، غلظت TiO2 بصورت خطی و درجه دوم بر زاویۀ تماس زیست نانوکامپوزیت معنی دار و استفاده توام CNW و TiO2 باعث بهبود خواص آبدوستی سطحی و تاثیرگذاری TiO2 در افزایش خواص آبدوستی سطحی بیشتر از CNW می باشد و مقادیر بهینه متغیرهای TiO2، CNC و GLY به ترتیب 112/0، 299/0 گرم و 06/1 سی سی بود. مطالعات اسپکتروسکوپی مرئی- فرا بنفش (UV-Vis) در طول موج nm 200-800 نشان داد که با افزودن CNC و TiO2 به فیلم نشاسته ـ PVOH، میزان عبور نور کاهش و کدورت افزایش و با افزودن گلیسرول میزان عبور نور افزایش و کدورت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها