نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تاجریزی سیاه یک گیاه خودرو است که در اکثر مناطق ایران به‌فراوانی می‌روید. دراین تحقیق از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی به‌منظور بررسی اثر دما از (55- 35) درجه سلسیوس و فشار (350-170) بار درزمان دینامیک 120 دقیقه، اندازه ذرات 150 میکرون و شدت جریان 3 لیتر بر دقیقه بر میزان استخراج روغن میوه تاجریزی سیاه و بهینه‌سازی عملیاتی فرآیند استخراج با دی‌اکسید کربن فوق‌بحرانی استفاده شد. استخراج با حلال آلی هگزان نیز به‌عنوان مقایسه انتخاب شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده هر دو پارامتر عملیاتی فشار و دما و اثرات درجه دوم آن‌ها و همچنین اثر متقابل بین دو پارامتر تأثیر معنی‌داری بر میزان استخراج روغن داشتند (05/0p≤). میزان رطوبت بر مبنای ماده خشک 66% به‌دست آمد. شرایط عملیاتی بهینه شامل دمای 35/2 سلسیوس و فشار 170 بار بود که در این شرایط میزان استخراج 12% به‌دست آمد. متوسط میزان استخراج در روش سیال فوق‌بحرانی 4/02% و در استخراج با روش سوکسله 06/4% وزنی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image