نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تغییرات ظاهری و درونی در میوه‌ها طی مدت زمان نگهداری تحت‌تأثیر عوامل مختلف به‎وجود می‌آید که می‌توان با اندازه‌گیری پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی)، برخی از این موارد را مطالعه نمود. بدین منظور در این تحقیق اثر مدت زمان نگهداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پرتقال رقم والنسیا بررسی شد. آزمایش‌ها به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. تجزیه تحلیل نتایج نشان داد اثر مدت زمان نگهداری بر تمامی پارامترهای فیزیکی پرتقال والنسیا معنی‌دار است. با افزایش زمان، چگالی حقیقی پرتقال افزایش یافته، درحالی‌که دیگر پارامترهای فیزیکی موردبحث کاهش یافتند. نسبت پوسته و محتوای رطوبتی میوه با افزایش اندازه پرتقال‌ها، افزایش و چگالی حقیقی میوه کاهش یافت. همچنین تأثیر مدت زمان نگهداری و اندازه میوه بر نیرو و تغییر شکل گسیختگی درسطح یک درصد معنی‌دار شد. میانگین نیروی گسیختگی برای 2 روز نگهداری در انبار 05/206 نیوتن، برای 32 روز نگهداری 64/139 نیوتن و برای 62 روز نگهداری 07/221 نیوتن به‌دست‌ آمد. افزایش اندازه میوه افزایش مقادیر نیرو و تغییرشکل گسیختگی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image