نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دراین مطالعه، نانوذرات و نانوکامپوزیت پلیمراکسید روی برای تهیه فیلم به منظور بسته‌بندی مواد غذایی سنتز شدند و خواص ساختاری، فیزیکی و ضدمیکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سنتز نانو ذرات با روش سل- ژل انجام شد. آنالیز ساختاری توسط آزمون پراش پرتو ایکس تشکیل فاز نانو اکسید روی را نشان داد. پس از سنتز نانو ذرات با استفاده ازتصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مورفولوژی نانو ذرات بررسی شد که نشان داد نانو ذرات به شکل نسبتاً کروی و اندازه متوسط آنها بین 20 تا 25 نانو متر است. برای تهیه نانو فیلم، نانو ذرات اکسید روی در سه سطح 1، 3 و5 درصدبه ماتریس پلی وینیل الکل که به روش فرآوری محلول تهیه شد اضافه گردید. نحوه پراکنش نانو ذرات در بستر پلیمری و ویژگی سطحی نانو فیلم به ترتیب با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس ومیکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نمای سطحی فیلم نشان دادکه در همه سطوح غلظت نانو اکسید روی در بستر پلیمری به طوریکنواخت پخش شد .با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در طول موج حدود1 cm- 558 پیوند Zn-O درهمه غلظتهای نانو ذرات برقرار است. با افزایش غلظت نانو ذرات از یک درصد به سه درصد مقاومت کششی فیلم‌ها حدود 11درصد افزایش یافت. همچنین افزایش غلظت نانو ذرات از صفر درصد تا 5 درصد باعث کاهش رطوبت به میزان20 درصدگردید. با افزودن نانو ذرات اکسید روی به پلی وینیل الکل خاصیت ضد میکروبی خوبی از خود نشان دادند به طوریکه با افزایش غلظت نانو ذرات این ویژگی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها