نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دراین مطالعه، نانوذرات و نانوکامپوزیت پلیمر اکسید روی برای تهیه فیلم به‌منظور بسته‌بندی مواد غذایی سنتز شدند و خواص ساختاری، فیزیکی و ضدمیکروبی آن‌ها موردبررسی قرار گرفت. سنتز نانوذرات با روش سل-ژل انجام شد. آنالیز ساختاری توسط آزمون پراش پرتو ایکس تشکیل فاز نانواکسید روی را نشان داد. پس از سنتز نانوذرات با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مورفولوژی نانوذرات بررسی شد که نشان داد نانوذرات به‌شکل نسبتاً کروی و اندازه متوسط آن‌ها بین 20 تا 25 نانومتر است. برای تهیه نانوفیلم، نانوذرات اکسید روی در سه سطح 1، 3 و 5 درصد به ماتریس پلی‌وینیل الکل که به‌روش فرآوری محلول تهیه شد، اضافه گردید. نحوه پراکنش نانوذرات در بستر پلیمری و ویژگی سطحی نانوفیلم به‌ترتیب با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی موردبررسی قرار گرفت. نمای سطحی فیلم نشان داد که در همه سطوح غلظت نانواکسید روی در بستر پلیمری به‌طور یکنواخت پخش شد . با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز در طول موج حدود 1 cm- 558 پیوند Zn-O درهمه غلظت‌های نانوذرات برقرار است. با افزایش غلظت نانوذرات از یک درصد به سه درصد مقاومت کششی فیلم‌ها حدود 11 درصد افزایش یافت. همچنین افزایش غلظت نانوذرات از صفر درصد تا 5 درصد باعث کاهش رطوبت به‌میزان 20 درصد گردید. با افزودن نانوذرات اکسید روی به پلی‌وینیل الکل خاصیت ضدمیکروبی خوبی از خود نشان دادند، به‌طوری‌که با افزایش غلظت نانوذرات این ویژگی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image