نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

چکیده

این پروژه با هدف بررسی امکان استفاده از 4 هگزیل رزورسینول برای جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی پرورشی انجام شد. برای اجرای این پروژه دو تیمار شامل میگوی غوطه‌ورشده در غلظت 15/0% 4 هگزیل رزورسینول به‌مدت 10 دقیقه و میگوی شاهد در نظر گرفته شد. به‌مدت 6 ماه در سردخانه 18- درجه سلسیوس نگهداری شدند. کیفیت نمونه‌ها با استفاده از آزمایشات باکتریایی، شیمیایی و حسی موردارزیابی قرار گرفت. این پروژه در 3 تکرار انجام شد. آلودگی به باکتری‌های سودوموناس، ویبریو پاراهمولیتیکوک، اشریشیا کلی و باکتری‌های تولیدکننده دی‌سولفید هیدروژن در نمونه‌های آزمایشی و شاهد مشاهده نشد. فاکتورهای پراکسید، تیوباربیتوریک اسید، اسید چرب آزاد، تری‌متیل آمین در میگوی آزمایشی در مقایسه با شاهد تفاوت معنی‌دار داشتند (05/0.(P براساس آنالیز واریانس دوطرفه در پارامترهای حسی شامل رنگ (ملانوزیز)، بو، چشم‌ها، گوشت، سرسینه و دم، پاها، پوسته‌ها و شاخک‌ها در میگوی آزمایشی در مقایسه با شاهد تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (05/0 (P

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image