نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه آمل

چکیده

تولید توده‌زیستی، روغن، آراشیدونیک اسید و همچنین بیان ‍ژ‍ن‌های طویل‌ساز مؤثر در تولید آراشیدونیک اسید در گونه قارچی Mortierella alpina CBS 754.68 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت بالای گلوکز (70 گرم در لیتر) اثر بازدارندگی در تولید روغن داشته، درحالی‌که باعث افزایش تولید توده‌زیستی شد. در سطح پایین گلوکز (50 گرم در لیتر) و پودر سویا (10 گرم در لیتر) میزان تولید روغن حداکثری (47% توده‌زیستی) می‌باشد، درحالی‌که در این شرایط میزان تولید آراشیدونیک اسید نسبت به بقیه تیمارها کمتر می‌باشد. سطوح پایین گلوکز و بالای سویا باعث افزایش آراشیدونیک اسید (56%) نسبت به بقیه تیمارها شد. نتایج نشان داد که میزان بیان ژن GLELO وقتی میزان کربن به زیر 5 گرم در لیتر در روز ششم رسید، کاهش یافت. با بررسی میزان بیان ژن MALC1 و GLELO چنین مشخص شد که GLELO ژن محدودکننده تولید آراشیدونیک اسید می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image