نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

مدل‌سازی ریاضی به‌منظور تخمین جرم لیموترش با استفاده از خصوصیات هندسی (ابعاد، حجم) و سطح تصویری صورت پذیرفت. مدل‌ها به‌صورت تک و چند پارامتری ایجاد شدند. همچنین خصوصیات فیزیکی لیموترش شامل ایعاد هندسی، جرم، حجم، دانسیته میوه و توده، ضریب اصطکاک و سطح تصویری میوه اندازه‌گیری شدند. سطح تصویری لیموترش با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و در 3 بعد محاسبه گردید. در میان مدل‌های ساخته‌شده، مدلی بر مبنای 3 بعد میوه، حجم محاسبه‌شده با استفاده از فرمول محاسبه حجم کره دوکی‌شکل و سطح سوم تصویری لیموترش با ضریب تبیین 0/909، 0/0958، 0/942 و خطای استاندارد تخمین 52/1، 19/1، 14/1 به‌ترتیب به‌عنوان مدل‌هایی مناسب جهت پیشگویی جرم لیموترش و مدلی بر مبنای 3 بعد میوه و سطح تصویری سوم لیمو ترش با ضریب تبیین 951/0 و 942/0 و خطای استاندارد 32/1 و 41/1 به‌ترتیب به‌عنوان مدل‌های مناسب جهت تخمین حجم لیموترش پیشنهاد گردید. به‌منظور بررسی خصوصیات فیزیکی لیموترش و روابط بین آن‌ها از روش تحلیل مؤلفه اصلی استفاده گردید. نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه نزدیک میان سطوح اصطکاکی با یکدیگر و پارامترهای رنگی لیموترش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image