نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

میوه‌های خرمالو از زمان برداشت تا مصرف در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند. از آنجایی‌که ویژگی‌های رئولوژی میوه‌ها برای هر عملیات فرآوری مهم می‌باشد، رفتار لزج-کشسان میوه‌های خرمالو در طی نگه‌داری در شرایط محیطی به‌وسیله‌ی تخمین پارامترهای آسایش آن ازطریق داده‌های تجربی آسایش تنش بررسی شد. رفتار رئولوژی میوه‌های خرمالو تحت آزمون فشاری تک‌محوری برای رهایی تنش به‌مدت 480 ثانیه ارزیابی شد. سه مدل معروف آسایش تنش به نام‌های مدل سه‌جزئی ماکسول عمومی، ناسینوویچ و پلگ بر داده‌های تجربی برازش شدند و برای ارزیابی مدل‌ها از شاخص‌های ضریب تبیین (R2)، خطای استاندارد تخمین (SEE) و درصد خطای نسبی متوسط (ARE%) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در طی نگه‌داری میوه خرمالو در شرایط محیطی مقدار تنش اولیه لازم برای ایجاد یک کرنش ثابت در میوه کامل به‌طور معنی‌داری به‌میزان 80% کاهش یافت، ولی زمان آسایش تنش در گستر‌ه‌ی 10/312 تا 90/353 ثانیه افزایش یافت. طبق نتایج به‌دست آمده در طی نگه‌داری میوه، رفتار کشسان میوه خرمالو تشدید و سفتی آن کاهش یافت. هر سه مدل رفتار لزج-کشسان میوه‌های خرمالو را تأیید کردند، بااین‌وجود مدل‌های سه‌جزئی ماکسول عمومی (با R2=0.999، SEE=0.017 و ARE=0.19%) و ناسینوویچ (با R2=0.996، SEE=0.057 و ARE=0.36%) بهترین مدل‌ها در پیش‎بینی داده‌های تجربی بودند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image