نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 بخش فنی و مهندسی موسسه‌ تحقیقات مرکبات کشور

چکیده

در این پژوهش صفات فیزیکی، ویژگی های کمی-کیفی و تغییر ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری بررسی شد. خصوصیات مورد ارزیابی شامل اندازه گیری طول، قطر، ضریب کرویت، چگالی، ضخامت پوست، درصد آبدهی، TSS، TA، اسید آسکوربیک، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی بود. نتایج نشان داد، پرتقال محلی سیاورز در چهار اندازه با صفات فیزیکی مختلف وجود داشت. در اولین مرحله برداشت بیش ترین مقدار چگالی (977/0 گرم بر سانتی متر مکعب) در پرتقال های کوچک بدست آمد. میوه های خیلی بزرگ با وجود ضریب کرویت بالاتر اختلاف معنی داری با سایر اندازه ها نداشتند. پرتقال های کوچک با ضخامت پوست کم تر، دارای درصد آبدهی بیش تر بودند ولی پرتقال های خیلی بزرگ، با TSS بالاتر، کارایی تولید (24/327%) بیش تری داشتند. بالاترین راندمان کنسانتره و کیفیت آبمیوه به ترتیب در مرحله ششم نمونه گیری (42/6%) و هفتم (88/9 درجه بریکس) بدست آمد. کم ترین مقدار پرتقال جهت تولید یک کیلوگرم کنسانتره، 6/15 کیلوگرم بود (مرحله ششم). در ارزیابی ترکیب های آنتی اکسیدانی مشخص شد که میزان اسید آسکوربیک و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب پرتقال آبگیری شده با دستگاه، بطور معنی داری (05/0p

کلیدواژه‌ها