نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش، تأثیر دو سازگارکنندة مالئیک انیدرید پلی‌­اتیلن (MAPE) و پلی­‌اتیلن گلیکول (PEG ) بر ویژگی­‌های مکانیکی (خمشی و کششی) و فیزیکی (زیست‌تخریب‌پذیری و جذب آب) کامپوزیت طبیعی ساخته‌شده از 50% پلی‌­اتیلن با دانسیته پایین و 40% آرد کاه گندم موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر نوع سازگارکننده بر ویژگی­‌های فیزیکی و مکانیکی معنی‌­دار است (05/0p<). با توجه به یافته­‌ها مشاهده شد که میزان تخریب­‌پذیری و جذب آب نمونه‌­های بدون سازگارکننده به‌ترتیب به‌میزان 8/7 درصد و 16 درصد از تمامی نمونه‌ها و میزان تخریب‌پذیری و جذب آب نمونه‌­های حاوی PEG  به‌ترتیب به‌میزان   1/13 درصد و 5/6 درصد از انواع دارای MAPE بیشتر بود، لذا هنگامی­‌که زیست‌­تخریب‌پذیری زیاد مدنظر باشد، نمونه‌های حاوی PEG و هنگامی‌که مقاومت به جذب آب مدنظر است، نمونه‌های حاوی MAPE مناسب هستند. همچنین نتایج آزمون­‌های مکانیکی نشان می‌­دهد که نمونه حاوی سازگارکنندة MAPE بالاترین میزان استحکام خمشی و کششی به‌ترتیب 36/41 مگاپاسکال و 5/365 مگاپاسکال را نسبت به سایر نمونه‌­ها داشت.
 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image