نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق کاربرد آنالیز بافت تصویر به‌عنوان یک روش غیرمخرب برای اتوماسیون و پیشگویی برخی ویژگی­های مکانیکی چیپس هویج موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در شرایط‌‌های مختلف سرخ شدند و رطوبت، پارامترهای رنگی (L*، a*، b* و DE) و خواص مکانیکی (سختی و مدول ظاهری) تعیین شد. سختی و مدول ظاهری با افزایش دما و زمان سرخ کردن افزایش یافتند. چهار ویژگی بافت تصویر (کنتراست، همبستگی، انرژی و یکنواختی) با استفاده از ماتریس هم‌وقوعی سطح خاکستری محاسبه شد. نتایج نشان داد کنتراست و انرژی سطح خاکستری تصاویر همبستگی بهتری با سختی نمونه‌­های سرخ‌شده حاصل از آزمون فشاری سوراخ کردن داشتند. به‌ترتیب ضرایب همبستگی 97/0 و 98/0 بین چهار ویژگی‌های بافت تصویر و سختی در آزمون فشاری و سوراخ کردن به‌دست آمد. نتایج نشان داد که آنالیز بافت تصویر می‌­تواند به‌عنوان یک روش غیرمخرب برای تخمین ویژگی‌های بافتی هویج استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image