نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی/ دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشگاه

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

کدورت آب‌‌نارنج بعد از آبگیری بر روی کیفیت، ماندگاری و تغلیظ آبمیوه مؤثر است. بنابراین شفاف‌سازی آبمیوه یک فرآیند مهم در صنعت فرآوری میوه است. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای عملیاتی غشاء شامل فشار (220-120 کیلوپاسکال) و دما (35-25 درجه سانتی‌گراد) بر شار تراوه و مقاومت هیدرولیک در حین شفاف‌سازی غشایی آب‌نارنج بود. روش سطح پاسخ برای بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد با افزایش دما شار تراوه افزایش یافت، اما مقاومت هیدرولیک کل (RT)، مقاومت پلاریزاسیون تغلیظ (Rcp) و مقاومت لایه ژل (Rg) در این شرایط کاهش یافت. شار تراوه، مقاومت غشاء (Rm)، RT، Rcp و شاخص گرفتگی با افزایش فشار افزایش یافت. شاخص گرفتگی و Rm رفتار متفاوتی را با توجه به تغییرات دما نشان دادند. نتایج بهینه‌سازی فرآیند نشان داد بهترین شرایط برای به حداکثر رساندن شار تراوه و به‌حداقل رساندن شاخص گرفتگی و RT در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و 120 کیلوپاسکال با حداکثر مطلوبیت 761/0 به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image