نوع مقاله : مقاله کوتاه لاتین

نویسندگان

1 دانشگاهه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه فعالیت ضدمیکروبی اولئورزین لیکوپن پوست گوجه‌فرنگی در برابر Pseudomonas aeruginosa، Escherichia coli، Staphylococcus ureuse، Salmonella typhi ، L. monocytogenes ، Bacillus cereus، Bacillus licheniformis بود. الئورزین از پوست گوجه‌فرنگی استخراج شد. مقدار لیکوپن با اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. اولئورزین حاوی g100/mg 2321 لیکوپن، به‌روش رقیق‌سازی میکرو، از غلظت ppm 40000 تا ppm 125/78 رقیق شد. کشت میکروبی در پلیت‌های میکروتیتر 96 خانه‌­ای ELISA در سه تکرار انجام شد و سپس MIC و MBC تعیین شدند. نتایج نشان داد که اولئورزین پوست گوجه‌فرنگی حاوی 2% لیکوپن، می‌تواند از رشد باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی موردمطالعه جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image