نوع مقاله : مقاله کوتاه لاتین

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عوامل بیماری‌زا قادرند که از راه مصرف محصولات لبنی سنتی آلوده مثل پنیر به انسان منتقل شده و درنتیجه بیماری ایجاد کنند.  اشریشیاکلی تولیدکننده شیگاتوکسین، اسهال آبکی ملایم تا مشکلات جدی‌تر مثل التهاب کولون خونریزی‌دهنده و سندرم اورمی همولیتیک تا حتی مرگ را باعث می‌شود. مطالعه حاضر برای بررسی فراوانی ژن‌های eaeA ،stx1 و stx2 در اشریشیا کلی‌های جداسازی‌شده از پنیرهای محلی شهر مراغه به‌روش Multiplex PCR انجام شد. 32 جدایه اشریشیا کلی از پنیرهای محلی شهر مراغه برای جست‌وجوی ژن‌های eaeA ،stx1 و stx2  به‌روش Multiplex PCR موردبررسی قرار گرفتند. فراوانی ژن eaeA در جدایه‌های اشریشیا کلی 62/15% (32/5) بود. ژن‌های stx1 و stx2 در هیچ جدایه‌ای مشاهده نشد. اشریشیا کلی تولیدکننده شیگاتوکسین در پنیرهای محلی این منطقه وجود داشته و برای سلامت انسان می‌تواند خطرناک باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image