نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در تحقیق حاضر،خواص حرارتی غلاف کلزا شامل ضریب رسانندگی حرارتی، گرمای ویژه و ضریب انتشار حرارتی و میزان تلفات کلزا شامل تلفات طبیعی، تلفات پلاتفرم، تلفات کل کمباین و غلاف کوبیده‌نشده در سه سطح رقم مرسوم کلزای کشت‌شده در شمال ایران (هایولا 50، هایولا 401 و هایولا 420) و در سه زمان قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت اندازه‌گیری شدند. سپس ارتباط بین خواص حرارتی غلاف کلزا با میزان تلفات هنگام برداشت کلزا بررسی شد. ضریب رسانندگی با روش منبع حرارت خطی، گرمای ویژه از روش مخلوط و ضریب انتشار از طریق فرمول محاسبه شدند. برای اندازه‌گیری مقدار تلفات دانه از جاروبرقی صحرایی ساخته‌شده استفاده گردید. نتایج نشان داد که تغییرات، رقم و زمان نمونه‌برداری بر ضریب رسانندگی حرارتی و گرمای ویژه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده است و نیز اثر متقابل رقم و زمان بر ضریب‌رسانندگی در سطح یک درصد و بر گرمای ویژه و ضریب انتشار حرارتی در سطح 5 درصد مؤثر بوده است. همچنین اثرات رقم و زمان برداشت بر تلفات طبیعی، تلفات کل کمباین و غلاف کوبیده‌نشده در سطح یک درصد مؤثر بود. همچنین مشاهده شد بین ضریب رسانندگی حرارتی و تلفات پلتفرم در سطح 5 درصد و باغلاف کوبیده‌نشده در سطح یک درصد ارتباط معنی‌دار بود و همچنین غلاف کوبیده‌نشده با گرمای ویژه و ضریب انتشار حرارتی در سطح یک درصد ارتباط معنی‌دار داشت.

کلیدواژه‌ها

Afzali, S.M.J., Sheikh-Davoodi, M.J., 2008. Comparison of harvesting methods of oilgrain rape in Khuzestan. The 5th National Conference on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
Aviara, N., Haque, M., 2001. Moisture dependence of thermal properties of sheanut kernel. Journal of food Engineering. 47(2), 109-113.
Azadbakht, M., Khoshtaghaza, M.H., Ghobadian, B., Minaei, S., 2013. Thermal Properties of Soybean Pod as a Function of Moisture Content and Temperature. American Journal of Food Science and Technology. 1(2), 9-13.
Bart-Plange, A., Addo, A., Kumi, F., Piegu, A.K., 2012. Some moisture dependent thermal properties of Cashew kernel ('Anarcardium occidentale'L.). Australian Journal of Agricultural Engineering. 3(2), 65-69.
Bitra, V.S., Banu, S., Ramakrishna, P., Narender, G., Womac, A.R., 2010. Moisture dependent thermal properties of peanut pods, kernels, and shells. Biosystems Engineering. 106(4), 503-512.
Gharibzahedi, S.M.T., Mousavi, S.M., Jouki, M., Ghahderijani, M., 2012. Analysis of physicochemical and thermo-mechanical characteristics of Iranian black seed (Nigella oxypetala Boiss). International Journal of Food Engineering. 8(3), 1-14.
Madani, H., Naderi-Broujerdi, G.h., Aghajani, H., Changizi, M., Pazaki A., 2008. The effect of harvest time on the performance and losses of canola grains (Brassica napus L. cv. Okapi) in Arak, Iran. New Agricultural Findings. 3, 286-296.
Mohsenin, N.N., 1980. Thermal properties of foods and agricultural materials. Gordon and Breach, New York.
Rabiei, M., Isfahani, M., Hosseini-Imani, S.S., Jilani, M., 2014. Determining the best harvest time of spring canola varieties as the second cultivation in North of Iran. Iranian journal of crops. 45(2), 227-233
Razavi, S.M., Taghizadeh, M., 2007. The specific heat of pistachio nuts as affected by moisture content, temperature, and variety. Journal of food Engineering. 79(1), 158-167.
Salarikia, A., 2012. Studying the effect of various temperature and moisture levels on the grain and shelled pistachio (two varieties). M.S.C. thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Soliemani, M., Kasraie, M., 2012. Determining optimum limits of adjusting cereal harvest combine cape to reduce grain loss in canola harvest through using cape modeled mean. Journal of agricultural machinery. 2(2), 102-108.
Yang, W., Sokhansanj, S., Tang, J., Winter, P., 2002. Determination of thermal conductivity, specific heat and thermal diffusivity of borage grains. Biosystems Engineering. 82, 169-176.
CAPTCHA Image