نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد.

چکیده

در این پژوهش گوجه‌فرنگی با دزهای 0 (کنترل)، 25/0، 5/0 و 1 کیلوگری پرتودهی و با استفاده از پوشش پلی‌اتلین بسته‌بندی شد. آزمایشات در هر 7 روز بر نمونه‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که با گذشت زمان انبارداری 21 روز، نمونه پرتودهی شده با دز 5/0 کیلوگری و در پوشش پلی‌اتیلن نسبت به نمونه شاهد و بدون پوشش به مقدار 53/22 و 34/12 درصد به‌ترتیب دارای جرم و جرم حجمی بیشتر و به میزان 58/26 درصد دارای فرکانس رزونانسی بیشتر است. همچنین این نمونه نسبت به نمونه پرتودهی‌شده با دز 1 کیلوگری و نمونه شاهد در پوشش پلی‌اتیلن به میزان 74/37 و 48/26 درصد دارای مدول الاستیسیته بیشتر و 25 و 12/18 درصد نیز دارای سفتی بیشتری است. با استفاده از نرم‌افزار SPSS، حداکثر نیروی نفوذ در آزمون مخرب رابطه نسبتاً قوی با پارامترهای بدست‌آمده از آزمون آکوستیک شامل فرکانس رزونانسی، ضریب استحکام، مدول الاستیسیته به‌ترتیب با ضرایب تبیین به مقدار 893/0، 913/0 و 886/0 داشت. با توجه نتایج، پرتودهی در ترکیب با پوشش پلی‌ایتلن روشی مناسب به‌منظور حفظ بافت گوجه فرنگی است و آکوستیک نیز روشی مناسب و جایگزین برای آزمون نفوذ است.

کلیدواژه‌ها

اهری‌مصطفوی، ه.، میرمجلسی، م.، میرجلیلی، م.م.، فتح‌اللهی، ه.، منصوری‌پور، م.و بابائی، م، 1390، تأثیر پرتودهی گاما بر رشد باکتری پتی سالیم آکپانسیم در پس از برداشت محصولات. مجله علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، دوره4، شماره 58، 49-54.
Bruna, J.E., Peñaloza, A., Guarda, A., Rodriguez, F. & Galotto, M.J,2012, Development of MtCu2+/LDPE nanocomposites with antimicrobial activity forpotential use in food packaging. Applied Clay Science, 58, 79-87.
Camelo, A.F.L. & Gomez, P.A, 2004, Comparison of color indexes for tomato ripening. Horticultura Brasileira, Brasilia, 22 (3):.534-537.
Cooke, J. R., Rand, R. H, 1973, A mathematical study of resonance in intact fruits and vegetables using a 3-media elastic sphere model. Journal of Agricultural Engineering, 18: 141–1
Diezma-Iglesias, B., Ruiz-Altisent, M. & Barreiro. P, 2004, Detection of internal quality in seedless watermelon by acoustic impulse response. Biosystems Engineering 88: 221-230.
FAO, 2014. www.Faostat.org
Emamifar, A., Kadivar, M., Shahedi, M. & Soleimanian-Zad, S, 2011, Effect of nano composite packaging containing Ag and ZnO on inactivation of Lactobacillus plantarum in orange juice. Food Control, 22(3-4), 408-413.
Galili, N., & De Baerdemaeker, J, 1996, Performance of acoustic test methods for quality evaluation of agricultural products. In: ISMA Conference, Leuven, Belgium.
Gomez, A. H., Wang, J., & Pereira, A.G, 2005, Impulse response of pear fruit and its relation to Magness -Taylor firmness during storage. Journal of Postharvest Biology and Technology, 35: 209–215.
Kader, A. A., & Watkins, C. B, 2000, Modified atmosphere packaging toward 2000 and beyond. Hort. Technol. 10(3):483–6.
Lai, A., Santangelo, E., Soressi, G.P. & Fantoni, R, 2007, Analysis of the main secondary metabolites produced in tomato (Lycopersicon esculentum, Mill) epicarp tissue during fruit ripening using florouscence techniques.
Majzoobi M., Farahnaky, A. & Ostovan. R, 2009, Effect of microcrystalline cellulose and hydroxyl propyl methyl cellulose on the properties of dough and flat bread (Iranian Barbari bread). Iran Agricultural Research.
Mami, Y., Peyvast, G., Ziaie, F., Ghasemnezhad, M., & Salmanpour, V, 2014, Improvement of shelf life and postharvest quality of white button mushroom by electron beam irradiation. Journal of Food Processing and Preservation, 38(4), 1673-1681.
Mawahib Y. Adam, Hind A. & Elbashir Abdel Halim. R, 2014, Effect of Gamma Radiation on Tomato Quality during Storage and Processing. Journal of Biological Sciences, 6(1): 20-25.
Polder, G., VanDerHeijden, G.W.A.M Young, I.T, 2002, Spectral image analysis for measuring ripeness of tomatoes. Transactions of the ASAE, 45(4): 1155-1161.
Rosenthal, A.J, 1999, Relation between instrumental and sensory measures of food texture, in Food texture: measurement and perception (ed. A.J. Rosenthal), Aspen Publishers, Inc., Maryland, pp.1-17.
Sami, S. & Masoud T, 2007, Effect of different packaging systems on storage life and quality of tomato (Lycopersicon esculentum var. Rio Grande) during different ripening stages. Internet Journal of Food Safety, Vol.9, 2007, p. 37-44.
Shmulevich, I., Galili, N. Howarth. M. S, 2003, Nondestructive dynamic testing of apples for firmness evaluation. Postharvest Biology and Technology 29: 2287-299.
Studman, C. J, 2001, Computers and electronics in postharvest technology- A review. Computers and Electronics in Agriculture 30: 109-124.
Sun, T., huang, K. Xu H. Ying, Y, 2010, Research advance in nondestructive determination of internal quality in watermelon/melon: A review. Journal of Food Engineering 100: 569-577.
Tamure, C., & Teryaki, O, 2012, Irradiation alone or combined with other alternative treatment to control postharvest diseases. African Journal of Agricultural Research, 8: 421-434.
Wang,J., Teng, T., & Yu, Y, 2006, The firmness detection by excitation dynamic characteristics for peach.Food Control, 17: 353–358.
Yurttas, Z. S., Moreira, R. G., & Castell-Perez, E, 2014, Combined vacuum impregnation and electron-beam irradiation treatment to extend the storage life of sliced white button mushrooms (Agaricus bisporus). Journal of Food Science, 79(1), 39-46
CAPTCHA Image