نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی خزر، محمود آباد، ایران.

چکیده

پذیرش مصرف کننده در طی انبارداری میوه های برش یافته به شدت کاهش می یابد. پوشش های خوراکی یکی از جدیترین روش ها برای حفظ کیفیت و افزایش دوره ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان مناسب بودن صمغ دانه "به" در غلظت های مختلف (5/0، 1 و 5/1 درصد) به عنوان پوشش های خوراکی برای برش های موز و تعیین تاثیرات آنها بر تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی طی انبارداری در 4 و 40 درجه سانتیگراد بود. داده های چروکیدگی، افت وزن و رنگ جمع آوری شد و مورد آنالیز آماری قرار گرفت. برگه های موز پوشش داده شده با 1% صمغ "به" و نگهداری شده در دمای ºC 4 خصوصیات فیزیکوشیمیایی بهتری نشان دادند. افزایش دما منجر به تغییرات سریعتر در خصوصیات کیفی شد. از طرف دیگر، نمونه های پوشش داده شده با صمغ میزان افت وزن و چروکیدگی را طی انبار داری کاهش دادند. توصیه می شود که غلظت 1% صمغ "به" می تواند برای کاهش قهوه ای شدن سطح برش های موز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. Ali, A., Muhammad, M. T. M., Sijam, K., & Siddiqui, Y. (2011). Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (Carica papaya L.) fruit during cold storage. Food Chemistry, 124(2), 620-626.
 2. Asnaashari, M., Motamedzadegan, A., Farahmandfar, R., & Rad, T. K. (2016). Effect of S. macrosiphon and L. perfoliatum seed gums on rheological characterization of bitter orange (Citrus aurantium L.) and pomegranate (Punica granatum L.) paste blends. Journal of Food Science and Technology, 53(2), 1285-1293.
 3. Asnaashari, M., Tajik, R., & Khodaparast, M. H. H. (2015). Antioxidant activity of raspberry (Rubus fruticosus) leaves extract and its effect on oxidative stability of sunflower oil. Journal of Food Science and Technology, 52(8), 5180-5187.
 4. Brasil, I., Gomes, C., Puerta-Gomez, A., Castell-Perez, M., & Moreira, R. (2012). Polysaccharide-based multilayered antimicrobial edible coating enhances quality of fresh-cut papaya. LWT-Food Science and Technology, 47(1), 39-45.
 5. Chiumarelli, M., & Hubinger, M. D. (2014). Evaluation of edible films and coatings formulated with cassava starch, glycerol, carnauba wax and stearic acid. Food Hydrocolloids, 38, 20-27.
 6. de Aquino, A. B., Blank, A. F., & de Aquino Santana, L. C. L. (2015). Impact of edible chitosan–cassava starch coatings enriched with Lippia gracilis Schauer genotype mixtures on the shelf life of guavas (Psidium guajava L.) during storage at room temperature. Food Chemistry, 171, 108-116.
 7. Eshghi, N., Asnaashari, M., Haddad Khodaparast, M. H., & Hosseini, F. (2014). Evaluating the potential of natural curcumin for oxidative stability of soybean oil. Natural Product Research, 28(17), 1375-1378.
 8. Farahmandfar, R., Mohseni, M., & Asnaashari, M. (2017). Effects of quince seed, almond, and tragacanth gum coating on the banana slices properties during the process of hot air drying. Food science & nutrition, 5(6), 1057-1064.
 9. Fisk, C. L., Silver, A. M., Strik, B. C., & Zhao, Y. (2008). Postharvest quality of hardy kiwifruit (Actinidia arguta ‘Ananasnaya’) associated with packaging and storage conditions. Postharvest Biology and Technology, 47(3), 338-345.
 10. Gol, N. B., Patel, P. R., & Rao, T. R. (2013). Improvement of quality and shelf-life of strawberries with edible coatings enriched with chitosan. Postharvest Biology and Technology, 85, 185-195.
 11. Golding, J., Shearer, D., Wyllie, S., & McGlasson, W. (1998). Application of 1-MCP and propylene to identify ethylene-dependent ripening processes in mature banana fruit. Postharvest Biology and Technology, 14(1), 87-98.
 12. Gonzalez‐Aguilar, G. A., Celis, J., Sotelo‐Mundo, R. R., De La Rosa, L. A., Rodrigo‐Garcia, J., & Alvarez‐Parrilla, E. (2008). Physiological and biochemical changes of different fresh‐cut mango cultivars stored at 5° C. International Journal of Food Science & Technology, 43(1), 91-101.
 13. Hemmati, A. A., Kalantari, H., Jalali, A., Rezai, S., & Zadeh, H. H. (2012). Healing effect of quince seed mucilage on T-2 toxin-induced dermal toxicity in rabbit. Experimental and Toxicologic Pathology, 64(3), 181-186.
 14. Hong, K., Xie, J., Zhang, L., Sun, D., & Gong, D. (2012). Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (Psidium guajava L.) fruit during cold storage. Scientia Horticulturae, 144, 172-178.
 15. Jouki, M., Mortazavi, S. A., Yazdi, F. T., & Koocheki, A. (2014). Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilage films containing thyme essential oil. Carbohydrate Polymers, 99, 537-546.
 16. Jouki, M., Yazdi, F. T., Mortazavi, S. A., & Koocheki, A. (2013). Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticized edible film from quince seed mucilage. International Journal of Biological Macromolecules, 62, 500-507.
 17. Koocheki, A., Taherian, A. R., Razavi, S. M., & Bostan, A. (2009). Response surface methodology for optimization of extraction yield, viscosity, hue and emulsion stability of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds. Food Hydrocolloids, 23(8), 2369-2379.
 18. Marriott, J., & Palmer, J. K. (1980). Bananas—physiology and biochemistry of storage and ripening for optimum quality. Critical Reviews in Food Science & Nutrition, 13(1), 41-88.
 19. No, H., Meyers, S., Prinyawiwatkul, W., & Xu, Z. (2007). Applications of chitosan for improvement of quality and shelf life of foods: a review. Journal of Food Science, 72(5), R87-R100.
 20. Olivas, G. I., & Barbosa-Canovas, G. V. (2005). Edible Coatings for Fresh-Cut Fruits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 45(7-8), 657-670. doi:10.1080/10408690490911837
 21. Perdones, A., Sanchez-Gonzalez, L., Chiralt, A., & Vargas, M. (2012). Effect of chitosan–lemon essential oil coatings on storage-keeping quality of strawberry. Postharvest Biology and Technology, 70, 32-41.
 22. Poverenov, E., Zaitsev, Y., Arnon, H., Granit, R., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., . . . Fallik, E. (2014). Effects of a composite chitosan–gelatin edible coating on postharvest quality and storability of red bell peppers. Postharvest Biology and Technology, 96, 106-109.
 23. Rojas-Graü, M. A., Tapia, M. S., & Martin-Belloso, O. (2008). Using polysaccharide-based edible coatings to maintain quality of fresh-cut Fuji apples. LWT-Food Science and Technology, 41(1), 139-147.
 24. Rojas‐Graü, M. A., Sobrino‐Lopez, A., Soledad Tapia, M., & Martin‐Belloso, O. (2006). Browning inhibition in fresh‐cut ‘Fuji’apple slices by natural antibrowning agents. Journal of Food Science, 71(1), S59-S65.
 25. Šarić-Kundalić, B., Dobeš, C., Klatte-Asselmeyer, V., & Saukel, J. (2011). Ethnobotanical survey of traditionally used plants in human therapy of east, north and north-east Bosnia and Herzegovina. Journal of Ethnopharmacology, 133(3), 1051-1076.
 26. Soliva‐Fortuny, R., Lluch, M., Quiles, A., Grigelmo‐Miguel, N., & Martin‐Belloso, O. (2003). Evaluation of textural properties and microstructure during storage of minimally processed apples. Journal of Food Science, 68(1), 312-317.
 27. Trigueros, L., Perez-Alvarez, J., Viuda-Martos, M., & Sendra, E. (2011). Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water. LWT-Food Science and Technology, 44(6), 1388-1395.
 28. Vargas, M., Pastor, C., Chiralt, A., McClements, D. J., & Gonzalez-Martinez, C. (2008). Recent advances in edible coatings for fresh and minimally processed fruits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(6), 496-511.
 29. Vignon, M. R., & Gey, C. (1998). Isolation, 1 H and 13 C NMR studies of (4-O-methyl-D-glucurono)-D-xylans from luffa fruit fibres, jute bast fibres and mucilage of quince tree seeds. Carbohydrate Research, 307(1), 107-111.
 30. Zambrano-Zaragoza, M., Mercado-Silva, E., Gutierrez-Cortez, E., Castaño-Tostado, E., & Quintanar-Guerrero, D. (2011). Optimization of nanocapsules preparation by the emulsion–diffusion method for food applications. LWT-Food Science and Technology, 44(6), 1362-1368.
CAPTCHA Image