نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

استفاده از محصولات طبیعی مانند گیاهان دارویی، فرصت‌های نامحدودی برای معرفی مواد افزودنی جدید فراهم کرده است. از مچه برای تهیه سوپ، سالاد و غذاهای تازه استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف سنجش فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی گیاه مچه انجام شد. اثر ضدمیکروبی عصاره مچه در برابر باسیلوس سوبتیلیس، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و آسپرژیلوس نایجر موردآزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره مچه برای آسپرژیلوس نایجر، سودوموناس ائروژینوزا، باسیلوس سوبتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس به‌ترتیب 128، 128، 128 و 128 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره نیز به‌ترتیب برای سویه‌های مذکور 256، 256، 256 و 256 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. مقادیر به‌دست آمده برای فلاونوئید کل و محتوای فنلی کل به‌ترتیب 13/22 (میکروگرم بر میلی‌لیتر)، 88/18 (میلی‌گرم در میلی‌لیتر) بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی برحسب IC50 21/168 میکرولیتر در میلی‌لیتر بود. نتایج این مطالعه در مورد فعالیت‌های بیولوژیکی عصاره مچه احتمال استفاده از عصاره آبی برگ مچه را به‌عنوان منبع جدیدی از مواد ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدان طبیعی مواد غذایی و صنایع دارویی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Al-Marzoqi, A., Al-Khafaji, K. R., & Kadhim, R. (2015). Influence of the crude Phenolic, Alkaloid and Terpenoid compounds extracts of Cardaria draba (Lepidium draba L.) on Human Pathogenic Bacteria. World Journal of Pharmaceutical Research 4(6), 456-460.
Amin Mir, M., Sawhney, S., & Manmohan, S. J. (2016). Antimicrobial Activity of Various Extracts of Taraxacum officinale. Journal of Microbial and Biochemical Technology, 8(3), 210-215.
Ardestani, A., & Yazdanparast, R. (2007). Antioxidant and free radical scavenging potential of Achillea santolina extracts. Food chemistry, 104(1), 21-29.
Baba, S. A., & Malik, S. A. (2015). Determination of total phenolic and flavonoid content, antimicrobial and antioxidant activity of a root extract of Arisaema jacquemontii Blume. Journal of Taibah University for Science, 9(4), 449-454.
Bazzaz, B. S., & Haririzadeh, G. (2003). Screening of Iranian Plants for Antimicrobial Activity. Pharmaceutical Biology, 41(8), 573-583.
Brantner, A., & Grein, E. (1994). Antibacterial activity of plant extracts used externally in traditional medicine. Journal of Ethnopharmacology, 44(1), 35-40.
Bursal, E., & Köksal, E. (2011). Evaluation of reducing power and radical scavenging activities of water and ethanol extracts from sumac (Rhus coriaria L.). Food Research International, 44(7), 2217-2221.
Capannesi, C., Palchetti, I., Mascini, M., & Parenti, A. (2000). Electrochemical sensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils. Food Chemistry, 71(4), 553-562.
Chyad, A. (2017). Evaluation of anticancer, analgesic and anti-inflammatory activities of the ethanolic extract of Lepidium draba Linn. leaves. Adv. Anim. Vet. Sci, 5(1), 7-13.
Haghighi, M., & Mozafariyan, M. (2011). The introduction of extinct endemic vegetables of Iran. Journal of Medicinal Plants Research, 5(33), 7085-7107.
Hussein, H. M. (2016). Determination of phytochemical composition and ten elements content (CD, CA, CR, CO, FE, PB, MG, MN, NI AND ZN) of Cardaria Draba  by GC-MS, FT-IR and AAS techniques. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 7(3), (B)1009-1017.
Klančnik, A., Piskernik, S., Jeršek, B., & Možina, S. S. (2010). Evaluation of diffusion and dilution methods to determine the antibacterial activity of plant extracts. Journal of Microbiological Methods, 81(2), 121-126.
Kossah, R., Zhang, H., & Chen, W. (2011). Antimicrobial and antioxidant activities of Chinese sumac (Rhus typhina L.) fruit extract. Food Control, 22(1), 128-132.
Kuete, V. (2010). Potential of Cameroonian plants and derived products against microbial infections: a review. Planta Medica, 76(14), 1479-1491.
Kuete, V., & Efferth, T. (2010). Cameroonian medicinal plants: pharmacology and derived natural products. Frontiers in pharmacology, 1, 123-132.
Radonić, A., Blažević, I., Mastelić, J., Zekić, M., Skočibušić, M., & Maravić, A. (2011). Phytochemical analysis and antimicrobial activity of Cardaria draba (L.) Desv. volatiles. Chemistry & biodiversity, 8(6), 1170-1181.
Shan, B., Cai, Y.-Z., Brooks, J. D., & Corke, H. (2007). The in vitro antibacterial activity of dietary spice and medicinal herb extracts. International Journal of Food Microbiology, 117(1), 112-119.
Sigstedt, S. C., Hooten, C. J., Callewaert, M. C., Jenkins, A. R., Romero, A. E., Pullin, M. J., Kornienko, A., Lowrey, T. K., Slambrouck, S. V., & Steelant, W. F. (2008). Evaluation of aqueous extracts of Taraxacum officinale on growth and invasion of breast and prostate cancer cells. International journal of oncology, 32(5), 1085-1090.
Sohail, M., Iqbal, Z., Afzal, M., Afzal, A., Ur Rahman, I., & Shad, S. (2014). In vitro antibacterial study of Taraxacum officinale leaves extracts against different bacterial pathogenic strains. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3(2), 15-17.
Tchinda, C. F., Voukeng, I. K., Beng, V. P., & Kuete, V. (2017). Antibacterial activities of the methanol extracts of Albizia adianthifolia, Alchornea laxiflora, Laportea ovalifolia and three other Cameroonian plants against multi-drug resistant Gram-negative bacteria. Saudi Journal of Biological Sciences, 24(4), 950-955.
Wendakoon, C., Calderon, P., & Gagnon, D. (2012). Evaluation of selected medicinal plants extracted in different ethanol concentrations for antibacterial activity against human pathogens. Journal of Medicinally Active Plants, 1(2), 60-68.
CAPTCHA Image