نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 گروه فراوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

چکیده

با توجه به مقاومت گونه‌های میکروبی به آنتی‌بیوتیک‌های رایج و عوارض ناخواسته آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی، تلاش برای معرفی ترکیبات طبیعی دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی رو به افزایش است. در این پژوهش فعالیت آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات ضدمیکروبی اسانس بذر گشنیز مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات فنولی کل اسانس با استفاده از معرف فولین سیوکالتو اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس با آزمون رادیکال گیرندگی بررسی و با آنتی‌اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن مقایسه شد و پایداری اکسایشی آن با اندازه‌گیری اندیس پراکسید طی هشت روز نگهداری در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد بررسی شد. پایداری حرارتی روغن سویای حاوی اسانس بذر گشنیز به کمک دستگاه رنسیمت در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد و جریان هوای ۱۰ لیتر بر ساعت اندازه‌گیری شد. اثر ضدمیکروبی اسانس بذر گشنیز علیه دو گونه باکتریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات شیمیایی اسانس با کمک کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی شناسایی شد. نتایج نشان داد میزان ترکیبات فنول کل معادل ۰/۱۶۱ میلی‌گرم اسید گالیک بر ۱۰۰ گرم ماده خشک، میزان IC50 برای اسانس ۳۰/۹۸۱ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و همچنین پایداری حرارتی روغن سویا تیمار شده به اسانس بذر گشنیز ۵/۱۷ ساعت بود. بررسی نتایج آزمون‌های میکروبی نشان داد باکتری گرم مثبت حساسیت بیش‌تری نسبت به اسانس بذر گشنیز در مقایسه با باکتری گرم منفی داشت. تعداد ۵۰ ترکیب در اسانس بذر گشنیز شناسایی شد که بیش‌ترین ترکیب تشکیل دهنده آن لینالول (۴۹ درصد) بود و پس از آن ترپینولن ( ۷ درصد) و آلفا پینن (۶/۸ درصد) قرار داشتند

کلیدواژه‌ها

 1. برومند، ع.، حامدی، م.، امام جمعه، ز.، رضوی، ه.، گلمکانی، م. ۱۳۷۸. بررسی خاصیت ضدمیکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی ،سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع. پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، صفحات ۶۷-۵۹ .
  خلیقی سیگارودی، ف.، اهوازی، م.، ابراهیم‌زاده معبود، ح.، رحیمی‌فرد، ن. ۱۳۹۲. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی‌اکسیدانی، محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma. فصلنامه گیاهان دارویی، سال ۱۲، دوره ۴، ۱۸۵-۱۹۸.
  محمودی، ر.، احسانی، ع.، زارع، پ. ۱۳۹۱. ویژگی‌های ترکیبات شیمیایی، ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی اسانس زیره سبز. نشریه پژوهشهای صنایع غذایی، جلد ۲۲، شماره ۳، ۳۱۱-۳۲۱.
  Alizadeh Behbahania, B., Noshad, M. and Falah, F., 2019, Cumin essential oil: Phytochemical analysis, antimicrobial activity and investigation of its mechanism of action through scanning electron microscopy, Microbial Pathogenesis, 136, 1-6.

  Bajalan, I., Zand, M., Goodarzi, M. and Darabi, M., 2017, Antioxidant activity and total phenolic and flavonoid content of the extract and chemical composition of the essential oil of Eremostachys laciniata collected from Zagros, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(2), 144-146.

  Choi, C., Kim, S., Hwang, S., Choi, B., Ahn, H., Lee, M., Park, S. and Kim, S., 2002, Antioxidant activity and free radical scavenging capacity between Korean medicinal plants and flavonoids by assay-guided comparison, Plant Science, 163, 1161-1168.
  Espina, L., Somolinos. M., Loran. S., Conchello, P., Garcia, D. and Pagan. R., 2011, Chemical composition of commercial citrus fruit essential oils and evaluation of their antimicrobial activity acting alone or in combined processes, Food Control, 22, 896-902.

  Farhoosh, R., Tavakoli, J. and Haddad Khodaparast, M.H., 2008, Chemical Composition and Oxidative Stability of Kernel Oils from Two Current Subspecies of Pistacia atlantica in Iran, Journal of the American Oil Chemists Society (AOCS), 85, 723-729.

  Farahmandfar, R., Asnaashari, M., Pourshayegan, M., Maghsoudi, S. and Moniri, H., 2018, Evaluation of antioxidant properties of lemon verbena (Lippia citriodora) essential oil and its capacity in sunflower oil stabilization during storage time, Food Science & Nutrition, 6, 983-990.

  Goldbeck, J.C., Novack Victoria, F., Motta, A., Savegnago, L., G. Jacob, R., Perin, G., Joao Lenardao, E. and Padilha da Silva, W., 2014, Bioactivity and morphological changes of bacterial cells after exposure to 3-(p-chlorophenyl)thio citronellal, LWT - Food Science and Technology, 59, 813-819.

  Gonzalez-Marrugo, L.B., Granados-Liamas, E.A. and Granados-Conde, C., 2018, Extraction and Evaluation of the Antioxidant Properties of Coriander (Coriandrum sativum) Seed Essential Oil, Contemporary Engineering Sciences, 77, 3841-3848.

  Ijaz Hussain, A., Anwar, F., Hussain Sherazi, S.T. and Przybylski, R., 2008, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of basil (Ocimum basilicum) essential oils depends on seasonal variations, Food Chemistry, 108, 986_995.

  Khalil, N., Ashour, M., Fikry, S., Naser Singab, A. and Salama, O., 2018, Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of selected Apiaceous fruits.Future Journal of Pharmaceutical Sciences , 4, 88.92.
  Kukic, J., Popovic, V., Petrovic, S., Mucaji, P., Ciric, A., Stojkovi, D. and Sokovic, M., 2008, Antioxidant and antimicrobial activity of Cynara cardunculus extracts, Food Chemistry, 107, 861–868.
  Kosar, M., Ozek, T., Goger, V., Kurkcuoglu, M. and Can Baser, H., 2005, Comparison of Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation Methods for the Analysis of Volatile Secondary Metabolites, Pharmaceutical Biology, 43, 491–495.
  Karakaya, S., Nehir El, S., Karagozlu, N., Sahin, S., Sumnu, G. and Bayramoglu, B., 2012, Microwave-assisted hydrodistillation of essential oil from rosemary, Journal of Food Science and Technology, 51, 1056-1065.

  Laribi, B .,Kouki, K .,M'Hamdi, M and Bettaieb, T., 2015, Coriander (Coriandrum Sativum L.) and its bioactive constituents. Fitoterapia , 103, 9-26.

  Li, B. and Webster, T.J., 2018, Bacteria Antibiotic Resistance: New Challenges and Opportunities for Implant-Associated Orthopaedic Infections, J Orthop Res, pp, 1-20.

  Mandal,Sh. and Mandal , M., 2015, Criander (Coriandrum sativum L.) essential oil: Chemistry and biological activity. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine , 5(6), 421-428.

  Proestos, C., Boziaris, I.S., Nychas, G.E. and Komaitis, M., 2006, Analysis of flavonoids and phenolic acids in Greek aromatic plants: Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity, Food Chemistry, 95, 664-671.

  Rivera Calo, J., G. Crandall, P., A. O’Bryan, C. and C. Ricke, S., 2015, Essential Oils as Antimicrobials in Food Systems– A Review, Food Control, 54, 111-119.

  Rezaie, M., Farhoosh, R., Sharif, A., Asili, J. and Iranshahi, M., 2015, Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oil, Association of Food Scientists & Technologists.

  Safaei-Ghomi, J. and Abbasi Ahd, A., 2010, Antimicrobial and antifungal properties of the essential oil and method extracts of Eucalyptus largiflorens and Eucalyptus intertexta. Pharmacognosy Magazine, 23, 172-175.

  Salehi Sourmaghi, M.H., Kiaee, G., Golfakhrabadi, F., Jamalifar, H. and Khanavi, M., 2014, Comparison of essential oil composition and antimicrobial activity of Coriandrum sativum L. extracted by hydrodistillation and microwave-assisted hydrodistillation. Journal of Food Science and Technology, 52, 2452-2457.
  Shahidi, F. and Zhong, Y., 2005, Lipid Oxidation: Measurement Methods, Bailey’s Industrial Oil and Fat Products, 6th Ed., Six Volume Set. Memorial University of Newfoundland, Canada.

  Sadeghi, E., Mahtabani, A., Etminan, A. and Karami, F., 2015, Stabilization of soybean oil during accelerated storage by essential oil of ferulago angulata boiss, Association of Food Scientists & Technologists.

  T.Peana, A. and D.L.Moretti, M., 2008, Linalool in essential plant oils:pharmacological effects. Botanical medicine in clinical practices, pp. 716-724.
  Tohidi, B., Rahimmalek, M. and Arzani, A., 2017, Essential oil composition, total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activity of Thymus species collected from different regions of Iran, Food Chemistry, 220, 153-161.

  Tahlan, V., 2014, Antimicrobial Activity Of Essential Oil Emulsions And Possible Synergistic Effect On Food Borne Pathogens, Wayne State University Theses, pp, 1-64.

  Wangensteen, H., Berit Samuelsen, A. and Egil Malterud, K., 2004, Antioxidant activity in extracts from coriander, Food Chemistry, 88: 293-297.
  Yagci, S., Yagci, E. and Gogus, F., 2012, Antioxidative Effect of Thymbra spicata on Oxidative Stability of Palm and Corn Oils, International Journal of Food Properties, 15, 656-664.

  Zare Zardini,H .,Tolueinia ,B .,Momeni, Z.,Hasani, Z. and Hasani, M., 2012, Analysis of antibacterial and antifungal activity of crude extracts from seeds of Coriandrum sativum L. Gomal journal of medical sciences, 10, 161-167.