نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد شهرقدس

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگزینی بخشی از نیتریت در فرمولاسیون سوسیس 55 % بر اساس فرمول متداول یک واحد تولیدی انجام شد.مواد و روش‌ها: برای این منظور، نمونه‌ها با ppm 120 نیتریت و ترکیبی از پودر کاهو و رازیانه در قالب چهار تیمار شامل: T1 (ppm 90 نیتریت + ppm 30 پودر کاهو و رازیانه)، T2 ‌(ppm 60 نیتریت + ppm 60 پودر کاهو و رازیانه)، T3 ‌ (ppm 30 نیتریت + ppm 90 پودر کاهو و رازیانه) و T4 (ppm 120 پودر کاهو و رازیانه) و نمونه شاهد با ppm 120 نیتریت (بدون پودر کاهو و رازیانه) تولید شدند. ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی میکروبی و حسی طی 30 روز نگهداری در شرایط یخچالی بررسی شد. کمترین میزان pH (27/5 %) در تیمار T1 در روز سی‌ام آزمایش مشاهده شد (p <0.05). بحث و نتیجه‌گیری: کمترین میزان رطوبت (52/56 %) و خاکستر (43/2 %) مربوط به تیمار شاهد در روز سی‌ام آزمایش بود(p <0.05). اعمال سطوح 30، 60، 90 و 120ppm پودرکاهو و رازیانه در تیمارها به ترتیب کاهش 17، 18، 16 و 24 % را در محتوی نیترات نمونه‌ها را نشان داد(p <0.05). بیشترین و کمترین میزان عدد پراکسید به ترتیب با مقادیر meq O2/Kg 15/1 مربوط به نمونه شاهد در روز سی ام آزمایش و meq O2/Kg 3/0 مربوط به نمونه T4 در روز اول آزمایش بود. در مورد شاخص تیوباربیتوریک اسید نیز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مربوط به نمونه شاهد با مقدار mg Malone Aldehyde /Kg 24 در روز بیستم آزمایش و mg Malone Aldehyde /Kg 76/15 مربوط به نمونه T4 در روز سی‌ام آزمایش بود (p <0.05). میزان رشد باکتری‌ها در تیمارهای حاوی پودر کاهو و رازیانه و نیتریت کمتر بود ولی بطورکلی روند افزایشی در میزان بار میکروبی در تمامی تیمارها طی 30روز نگهداری مشاهده شد (p <0.05)، درحالیکه در طی سی روز کلستریدیوم پرفرینجنس، کلی‌فرم، کپک و مخمر روی رشد نکرد (P>0.05). در ارزیابی حسی تیمارها، کمترین اندیس قرمزی (a*) در تیمار T4 مشاهده شد. بیشترین و کمترین اندیس زردی (b*) به ترتیب مربوط به تیمار T1 وT4 و متغییرهای مورد بررسی تأثیری بر پارامتر درخشندگی (L*) نشان ندادند. نتایج ارزیابی حسی عدم تأثیر افزودن پودرکاهو و رازیانه به میزان ppm 60 پودر بر طعم و بوی تیمارها و کاهش امتیاز عطر و بو در تیمارها را با افزایش پورد کاهو و رازیانه نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق امکان جایگزینی موفق بخشی از نیتریت (حداقل ppm 60) را با پودر ترکیبی کاهو و رازیانه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

 1. Alina, A.R., Mashitoh, A.S., Babji, A.S., Maznah, I., Syamsul, K.M.W. & Muhyiddin, Y., 2012. Oxidative stability of smoked chicken sausage substituted with red palm mid fraction during chilled storage. World Applied Sciences Journal, 17(TTHTA)):.62-66.
  Al Marazzeq, K., Haddadin, M., Al Abdullah, B. and Angor, M., 2015. Effect of nitrite substitution with olive leaves extract on color and sensory properties of beef mortadella. Journal of Agricultural Science, 7(12:120.
  Ashley, H. 2013. The effect of pH and nitrite concentration on the antimicrobial impact of celery juice compared with sodium nitrite on Listeria monocytogenes. MSc thesis, Iowa State University.
  Borchert, L. and Cassens, R., 1998. Chemical hazardous analysis for sodium nitrite in meat curiny. University of Wiscon Sin Journal, 4:35-41.
  Dineen, N.M., Kerry, J.P., Lynch, P.B., Buckley, D.J., Morrissey, P.A. and Arendt, E.K., 2000. Reduced nitrite levels and dietary α-tocopheryl acetate supplementation: Effects on the colour and oxidative stability of cooked hams. Meat science, 55(4):475-482.
  Doolaege, E.H., Vossen, E., Raes, K., De Meulenaer, B., Verhe, R., Paelinck, H. & De Smet, S., 2012. Effect of rosemary extract dose on lipid oxidation, colour stability and antioxidant concentrations, in reduced nitrite liver pâtes. Meat science, 90(4): 925-931.
  Farahnaky, A., Abbasi, A., Jamalian, J. and Mesbahi, G., 2008. The use of tomato pulp powder as a thickening agent in the formulation of tomato ketchup. Journal of texture studies, 39(2):169-182.
  Farkhondeh E, Hoseini E. Effects of Microencapsulated Nisin and Wastes of Tomato Processing, as an Alternative to Nitrite, on Some Chemical, Sensory and Microbial Characteristics of Sausage. 2017, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 12 (1) :79-88.
  Fernandez, J., Perez-Álvarez, J.A. & Fernandez-Lopez, J.A., 1997. Thiobarbituric acid test for monitoring lipid oxidation in meat. Food chemistry, 59(3):345-353.
  Gassara, F., Kouassi, A.P., Brar, S.K. & Belkacemi, K., 2016. Green alternatives to nitrates and nitrites in meat-based products–a review. Critical reviews in food science and nutrition, 56(13):2133-2148.
  Georgantelis, D., Ambrosiadis, I., Katikou, P., Blekas, G. & Georgakis, S.A., 2007. Effect of rosemary extract, chitosan and α-tocopherol on microbiological parameters and lipid oxidation of fresh pork sausages stored at 4 ℃. Meat science, 76(1):172-181.
  Hord, N.G. and Conley, M.N., 2017. Regulation of dietary nitrate and nitrite: balancing essential physiological roles with potential health risks. In Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease (pp. 153-162). Humana Press, Cham.
  Hosseinpour, S., Eskandari, M.H., Mesbahi, G.R., Shakar Forosh, Sh., & Frahnaki, E. 2013, Investigation of the use of natural cochineal and paprika dyes in order to create color in low-nitrite and nitrite-free Frankfurter sausages. Iranian Journal of Food Science and Industry Research, 9(3). 243-252.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,1994, Animal and vegetable oils and fats - test preparation. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 3226.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,1996, Measurement of nitrate in meat products - reference method. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 923.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2002, Meat and its products - Determination of total ash content - Test method. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 744.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2003, Meat and meat products - Determination of moisture by reference method - Test method. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 745.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2005, Sausages - Features and Test Methods. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 2303.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2006, Food and feed microbiology - a comprehensive method for searching, identifying and counting Clostridium perfringens. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 2197.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2007, Vegetable and animal oils and fats - Measurement of thiobarbituric acid number directly. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 10494.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2008, Microbiology of food and feed - a comprehensive method for identifying and counting coliforms. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 1116.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2009, Microbiology of food and animal feed - a comprehensive method for counting molds and yeasts - Part 1 - Colony counting method in products with aqueous activity (Aw) greater than 0.95. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 10899.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2009, Vegetable and animal oils and fats - Measurement of peroxide number - Determination of end point by potentiometric method. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 19197.
  Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI).,2014, Food Chain Microbiology - A Comprehensive Method for Counting Microorganisms - Part 1- Colony Count at 30 ° C Using Mixed Culture Method. Iranian National Standardization Organization (INSO). Standard No. 5272.
  Jin, S.K., Choi, J.S., Moon, S.S., Jeong, J.Y. & Kim, G.D., 2014. The assessment of red beet as a natural colorant, and evaluation of quality properties of emulsified pork sausage containing red beet powder during cold storage. Korean journal for food science of animal resources, 34(4):472.
  Kayisoglu, S., Yilmaz, I., Demirci, M. & Yetim, H., 2003. Chemical composition and microbiological quality of the doner kebabs sold in Tekirdag market. Food Control, 14(7):469-474.
  Khaleghi A, Rezaei K, Kasaei M, Khosravi-Darani K, Soleymani M. 2013, Evaluation of antioxidant properties of Berberis crataegina extract on fat oxidation of beef sausages during refrigerated storage. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7 (5) :345-353.
  Khodaee, S., & Khani, M.R. 2018, Effect of partial substitution of nitrite in sausage formulation by rosemary essential oil and red beet powder. Journal of Food Industry Research. 28 (1).79-88.
  Kurćubić, V.S., Mašković, P.Z., Vujić, J.M., Vranić, D.V., Vesković-Moračanin, S.M., Okanović, Đ.G. & Lilić, S.V., 2014. Antioxidant and antimicrobial activity of Kitaibelia vitifolia extract as alternative to the added nitrite in fermented dry sausage. Meat science, 97(4):459-467.
  Liu, D.C., Tsau, R.T., Lin, Y.C., Jan, S.S. and Tan, F.J., 2009. Effect of various levels of rosemary or Chinese mahogany on the quality of fresh chicken sausage during refrigerated storage. Food chemistry, 117(1):106-113.
  Mansi, K., & Abushoffa, A. 2009. Hypolipidemic effect of seed extract of cheley (Apiumgraveolens) in rat. Pharmachon Mag. 23: 301-305.
  Moarefian M, Barzegar M, Sattari M & Naghdi Badi H, 2012. Production of functional cooked sausage by Mentha piperita essential oil as a natural antioxidant and antimicrobial material. Journal of Medicinal Plants 11(41): 46-57.
  Molanejad, M., Hedayatifard, M. & Golestan, L. 2016, Increasing of shelf-life of heated ham using natural preservative chitosan as replacing of sodium nitrite. Journal of Food Industry Research. 26(1): 99-112.
  Nielsen, S.S. 2010. Food Analysis. Food Science Texts Series.4thed.SpringerScience.UK.107-115.
  Perea-Sanz, L., Montero, R., Belloch, C. & Flores, M., 2018. Nitrate reduction in the fermentation process of salt reduced dry sausages: Impact on microbial and physicochemical parameters and aroma profile. International journal of food microbiology, 282:84-91.
  Perea-Sanz, L., Montero, R., Belloch, C. & Flores, M., 2019. Microbial changes and aroma profile of nitrate reduced dry sausages during vacuum storage. Meat science, 147:100-107.
  Riyad, Y.M., Ismail, I.M.M. & Abdel-Aziz, M.E., 2018. Effect of vegetable powders as nitrite sources on the quality characteristics of cooked sausages. BIOSCIENCE RESEARCH, 15(3): 2693-2701.
  Roby, M.H.H., Sarhan, M.A., Selim, K.A.H. & Khalel, K.I., 2013. Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil and extracts of fennel (Foeniculum vulgare L.) and chamomile (Matricaria chamomilla L.). Industrial crops and products, 44:437-445.
  Rojsuntornkitti, K., Jittrepotch, N., Kongbangkerd, T. & Kraboun, K., 2010. Substitution of nitrite by Chinese red broken rice powder in Thai traditional fermented pork sausage (Nham). Int Food Res J, 17:153-161.
  Sallam, K.I., Ishioroshi, M. & Samejima, K., 2004. Antioxidant and antimicrobial effects of garlic in chicken sausage. LWT-Food Science and Technology, 37(8): 849-855.
  Seifi Nofaresti, S., Hosseini, S.A. & Khani, M.R. Investigation of the possibility of replacing nitrite and ascorbic acid in sausages using celery powder and fresh barberry juice during storage at 4 ° C. Journal of Food Microbiology. 4(5): 85-97.
  Shahidi, F., 1998. Flavor of meat, meat products and seafoods. Department of Biochemistry Memorial University of Newfoundland St John's, Newfoundland Canada. Second edition.
  Sindelar, J.J., Cordray, J.C., Sebranek, J.G., Love, J.A. & Ahn, D.U., 2007. Effects of varying levels of vegetable juice powder and incubation time on color, residual nitrate and nitrite, pigment, pH, and trained sensory attributes of ready‐to‐eat uncured ham. Journal of Food Science, 72(6): 388-395.
  Sucu, C. & Turp, G.Y., 2018. The investigation of the use of beetroot powder in Turkish fermented beef sausage (sucuk) as nitrite alternative. Meat science, 140:158-166.
  Tahmouzi, S., Razavi, S.H., Safari, M. & Emam‐Djomeh, Z., 2012. Influence of beet sugar, calcium lactate, and staphylococcus xylosus (with nitrate reductase activity) on the chemical, microbiological, and sensorial properties of Persian uncured frankfurters. Journal of food science, 77(10): 565-571.
  Vossen, E., Utrera, M., De Smet, S., Morcuende, D. & Estevez, M., 2012. Dog rose (Rosa canina L.) as a functional ingredient in porcine frankfurters without added sodium ascorbate and sodium nitrite. Meat Science, 92(4):451-457.