نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد شهر قدس

2 دانشگاه آزاد شهر قدس

3 آزاد شهر قدس

چکیده

گیاه سماق به علت دارا بودن ترکیب‌های فنولی، قدرت ضد اکسندگی قوی و نیز خاصیت ضدمیکروبی می­تواند به عنوان یکی از افزودنی­های مطرح در صنعت غذا استفاده شود. در این تحقیق عصاره سماق با مقادیر 5/0 ، 1 و 5/1 درصد و فسفاتیدیل اتانول آمین با مقادیر 01/0، 04/0 و 08/0 درصد به عنوان نگهدارنده در سس مایونز مورد استفاده قرار گرفتند. پس از عصاره گیری و ارزیابی بازده استخراج سماق، فنول تام و میزان مهارکنندگی رادیکال­های آزاد (DPPH) ارزیابی شد. آزمونهای سس مایونز  شامل شاخص پراکسید، شاخص توتوکس و شاخص اسیدیته در بازه­های زمانی روز تولید (روز صفر)، ماه اول، ماه دوم و ماه سوم، بررسی شدند. تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی در سطح معنی داری 05/0 صورت پذیرفت و نتایج با آزمون مقایسه میانگین دو طرفه (ANOVA) و توسط نرم افزار آماری SPSS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان استفاده از عصاره سماق و فسفاتیدیل اتانول آمین میزان شاخص پراکسید و شاخص توتوکس به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داشت (05/0≥p). همچنین افزایش میزان استفاده از عصاره سماق در فرمولاسیون سس مایونز به طور معنی داری شاخص اسیدیته تیمارهای سس مایونز را افزایش داد (05/0≥p). در تیمارهایی دارای میزان بالاتر فسفاتیدیل اتانول آمین میزان افزایش اسیدیته تیمارهای سس مایونز در طی زمان نگهداری با شدت کمتری همراه بود (05/0≥p). زمان به طور کلی افزایش معنی داری در افزایش کلیه شاخص­های سس مایونز نشان داد (05/0≥p). در نهایت تیمار 1 درصد عصاره سماق و همچنین 08/0 درصد فسفاتیدیل اتانول آمین به عنوان ترکیب بهینه انتخاب و معرفی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده می­توان سس مایونز حاوی عصاره سماق را به عنوان یک محصول طبیعی و سلامت بخش جدید به بازار معرفی نمود.

CAPTCHA Image