نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 شرکت صنایع قهوه پارت سازان (مولتی کافه)، مشهد

چکیده

هسته خرما یکی از مهم‌ترین ضایعات صنایع فرآوری خرما است که حاوی مقادیر قابل توجهی کربوهیدارت، لیپید، پروتئین، ترکیبات پلی‌فنولی و مواد معدنی است. برشته کردن هسته و تولید قهوه هسته خرما یکی از ساده‌ترین روش‌ها جهت ایجاد ارزش افزوده بر این ضایعات است. لذا در این تحقیق امکان جایگزینی دانه قهوه عربیکا با هسته خرمای برشته در سطوح 10، 35، 50 و 100 درصد جهت تهیه قهوه (coffee brew) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان چربی، پروتئین و کافئین در قهوه 100 درصدی عربیکا به‌ترتیب از 67/330، 75/956، mg/100 mL 51/76 به 61/192، mg/100 mL 00/149و کمتر از حد تشخیص (LOD>) در قهوه 100 درصدی هسته خرما کاهش یافت. میزان آکریل‌آمید و ویسکوزیته‌ نمونه‌ها نیز کاهش قابل توجهی نشان دادند. افزایش پودر هسته خرما باعث اسیدی شدن و رقیق‌تر شدن قهوه حاصله شد که نتایج آن در کاهش pH و ویسکوزیته مشاهده گردید. افزایش پارامترهای L*، b* و a* در نوشیدنی قهوه با افزایش میزان پودر هسته خرما مشاهده شد که بیان‌گر روشن‌تر شدن آن و افزایش پارامترهای رنگی قرمز و زرد بود. محتوای فلاونوئید و فنول کل در قهوه‌ها به شکل قابل توجهی تحت تاثیر میزان هسته خرما قرار گرفته و کاهش یافت. لازم به ذکر است که جایگزینی با هسته خرما بر محتوای فنول کل تاثیر کمتری داشت. قهوه‌های تهیه شده از خواص آنتی‌اکسیدانی قابل قبولی برخوردار بودند به نحوی که قهوه هسته خرما (100 درصد) قدرت بیشتری در مهار رادیکال آزاد DPPH نشان داد. به‌صورت کلی، قابلیت جایگزینی دانه عربیکا با هسته خرما تا سطح 10 و 35 درصد از نظر حسی قابل قبول گزارش شد، به صورتی که رنگ و عطر این قهوه‌ها‌ شباهت بالایی با قهوه 100 درصدی عربیکا نشان دادند و از طرفی به دلیل کاهش تلخی، پذیرش کلی آن‌ها نیز بالا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abdelaziz, D.H.A. and Ali, S.A., (2014). The protective effect of Phoenix dactylifera L. seeds against CCl4-induced hepatotoxicity in rats. Journal of Ethnopharmacology, 155(1): 736-743. https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.06.026
 2. Al-Farsi, M.A. and Lee, C.Y., (2008a). Nutritional and Functional Properties of Dates: A Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(10): 877-887. https://doi.org/10.1080/10408390701724264
 3. Al-Farsi, M.A. and Lee, C.Y., (2008b). Optimization of phenolics and dietary fibre extraction from date seeds. Food Chemistry, 108: 977–985. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.12.009
 4. Al-Farsi, M.A. and Lee, C.Y., 2011. Chapter 53 - Usage of Date (Phoenix dactylifera) Seeds in Human Health and Animal Feed. In: V.R. Preedy, R.R. Watson and V.B. Patel (Editors), Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. Academic Press, San Diego, pp. 447-452. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375688-6.10053-2
 5. Al-Rasheed, N.M. et al., (2015). Aqueous date flesh or pits extract attenuates liver fibrosis via suppression of hepatic stellate cell activation and reduction of inflammatory cytokines, transforming growth factor-B1 and angiogenic markers in carbon tetrachloride-intoxicated rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015: 19. https://doi.org/10.1155/2015/247357
 6. Al-Sheddi, E., (2019). Anticancer potential of seed extract and pure compound from Phoenix dactylifera on human cancer cell lines. Pharmacognosy Magazine, 15(63): 494-499.
 7. Alves, R.C., Soares, C., Casal, S., Fernandes, J.O. and Oliveira, M.B.P.P., (2010). Acrylamide in espresso coffee: Influence of species, roast degree and brew length. Food Chemistry, 119(3): 929-934. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.07.051
 8. Ambigaipalan, P. and Shahidi, F., (2015). Date seed flour and hydrolysates affect physicochemical properties of muffin. Food Bioscience, 12: 54-60. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2015.06.001
 9. Angeloni, G. et al., (2019). What kind of coffee do you drink? An investigation on effects of eight different extraction methods. Food Research International, 116: 1327-1335. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.022
 10. Araújo, J.M.A. and Sandi, D., (2007). Extraction of coffee diterpenes and coffee oil using supercritical carbon dioxide. Food Chemistry, 101(3): 1087-1094. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.03.008
 11. Babiker, E.E. et al., (2020). Bioactive compounds, minerals, fatty acids, color, and sensory profile of roasted date (Phoenix dactylifera L.) seed. Journal of Food Processing and Preservation, 44(7): e14495. https://doi.org/10.1111/jfpp.14495
 12. Bagdonaite, K., Derler, K. and Murkovic, M., 2008. Determination of Acrylamide during Roasting of Coffee. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15): 6081-6086. https://doi.org/10.1021/jf073051p
 13. Bahrami, H., Tabrizchi, M. and Farrokhpour, H., (2013). Protonation of caffeine: A theoretical and experimental study. Chemical Physics, 415: 222-227. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2013.01.022
 14. Bicho, N.C., Leitão, A.E., Ramalho, J.C. and Lidon, F.C., (2012). Use of colour parameters for roasted coffee assessment. Food Science and Technology, 32: 436-442.
 15. Bijami, A., Rezanejad, F., Oloumi, H. and Mozafari, H., (2020). Minerals, antioxidant compounds and phenolic profile regarding date palm (Phoenix dactylifera L.) seed development. Scientia Horticulturae, 262: 109017. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109017
 16. Bouhlali, d.T., A. Hmidani, B. Bourkhis, T. Khouya, M. Ramchoun, Y. Filali-Zegzouti, and C. Alem. (2020). Phenolic profile and anti-inflammatory activity of four Moroccan date (Phoenix dactylifera L.) seed varieties. Heliyon, 6(2): e03436. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03436
 17. Budryn, G., E. Nebesny, A. Podsędek, D. Żyżelewicz, M. Materska, S. Jankowski, and B. Janda., (2009). Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and Technology, 228(6): 913-922.https://doi.org/10.1007/s00217-008-1004-x
 18. Candeias, S.X., Gallardo, E. and Matos, A.C., (2009). Caffeine Content of Retail Market Coffee in Portugal. Food Analytical Methods, 2(4): 251-256. https://doi.org/10.1007/s12161-008-9058-8
 19. Capannesi, C., Palchetti, I., Mascini, M. and Parenti, A., (2000).Electrochemical sensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils.Food Chemistry,71(4):553-562. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00211-9
 20. Cerretani, L. and Bendini, A., 2010. Chapter 67 - Rapid Assays to Evaluate the Antioxidant Capacity of Phenols in Virgin Olive Oil. In: V.R. Preedy and R.R. Watson (Editors), Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention. Academic Press, San Diego, pp. 625-635. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374420-3.00067-X
 21. Chandrasekaran, M. and Bahkali, A.H., (2013). Valorization of date palm (Phoenix dactylifera) fruit processing by-products and wastes using bioprocess technology – Review. Saudi Journal of Biological Sciences, 20(2): 105-120. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2012.12.004
 22. Dong, W., Hu, R., Chu, Z., Zhao, J. and Tan, L., (2017). Effect of different drying techniques on bioactive components, fatty acid composition, and volatile profile of robusta coffee beans. Food Chemistry, 234: 121-130. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.156
 23. Endeshaw, H. and Belay, A., (2020). Optimization of the roasting conditions to lower acrylamide content and improve the nutrient composition and antioxidant properties of Coffea arabica. PLoS One, 15(8): e0237265. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237265
 24. FAO, , (2017). Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAOSTAT “https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL”
 25. Fikry, , Y.A. Yusof, A.M. Al-Awaadh, R. Abdul Rahman, N.L. Chin, and H. Mohd Ghazali., (2019a). Antioxidative and Quality Properties of Full-Fat Date Seeds Brew as Influenced by the Roasting Conditions. Antioxidants, 8. https://doi.org/10.3390/antiox8070226
 26. Fikry, M, Y.A. Yusof, A.M. Al-Awaadh, R. Abdul Rahman, N.L. Chin, E. Mousa, and L.S. Chang., (2019b). Effect of the Roasting Conditions on the Physicochemical, Quality and Sensory Attributes of Coffee-Like Powder and Brew from Defatted Palm Date Seeds. Foods, 8(61).https://doi.org/10.3390/foods8020061
 27. Fikry, M., Yusof, Y.A., Al-Awaadh, A.M., Rahman, R.A. and Chin, N.L., (2020). Prediction of the shelf-life of date seeds brew by integration of acceptability and quality indices. Journal of Food Measurement and Characterization, 14(3): 1158-1171. https://doi.org/10.1007/s11694-019-00365-4
 28. Galuch, B., T.F.S. Magon, R. Silveira, A.E. Nicacio, J.S. Pizzo, E.G. Bonafe, L. Maldaner, O.O. Santos, and J.V. Visentainer., (2019). Determination of acrylamide in brewed coffee by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) and ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). Food Chemistry, 282: 120-126.. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.12.114
 29. Ghnimi, S., Almansoori, R., Jobe, B., Hassan, M. and Kamal, E., (2015). Quality Evaluation of Coffee-Like Beverage from Date Seeds (Phoenix dactylifera, L.). Journal of Food Processing & Technology, 6(12). DOI: 4172/2157-7110.1000525
 30. Górecki, M. and Hallmann, E., (2020). The Antioxidant Content of Coffee and Its In Vitro Activity as an Effect of Its Production Method and Roasting and Brewing Time. Antioxidants (Basel), 9(4): 308. https://doi.org/10.3390/antiox9040308
 31. Habib, H., Platat, C., AlMaqbali, F. and Ibrahim, W., (2014). Date seed (Phoenix dactylifera) extract reduces the proliferation of pancreatic cancer cells, DNA damage and superoxide-dependent iron release from ferritin in vitro (829.20). The FASEB Journal, 28(1_supplement): 829.20. https://doi.org/10.1096/fasebj.28.1_supplement.829.20
 32. Hasan, M. and Mohieldein, A., (2016). In vivo evaluation of anti diabetic, hypolipidemic, antioxidative activities of saudi date seed extract on streptozotocin induced diabetic rats. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(3): FF06-FF12. doi: 7860/JCDR/2016/16879.7419
 33. Hečimović, I., Belscak-Cvitanovic, A., Horzic, D. and Komes, D., (2011). Comparative study of polyphenols and caffeine in different coffee varieties affected by the degree of roasting. Food Chemistry, 129(3): 991-1000. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.05.059
 34. Jeon, -S., H.-T. Kim, I.-H. Jeong, S.-R. Hong, M.-S. Oh, M.-H. Yoon, J.-H. Shim, J.H. Jeong, and A.M. Abd El-Aty., (2019). Contents of chlorogenic acids and caffeine in various coffee-related products. Journal of Advanced Research, 17: 85-94. https://doi.org/10.1016/j.jare.2019.01.002
 35. Khalid, S., Khalid, N., Khan, R.S., Ahmed, H. and Ahmad, A., (2017). A review on chemistry and pharmacology of Ajwa date fruit and pit. Trends in Food Science & Technology, 63: 60-69. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.02.009
 36. Maqsood, S., Adiamo, O., Ahmad, M. and Mudgil, P., (2019). Bioactive compounds from date fruit and seed as potential nutraceutical and functional food ingredients. Food Chemistry: 125522. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125522
 37. Moeenfard, M., Silva, J., Borges, N., Santos, A. and Alves, A., (2015). Diterpenes in espresso coffee: impact of preparation parameters. European Food Research and Technology, 240: 763–773. https://doi.org/10.1007/s00217-014-2381-y
 38. Moon, J.K., Yoo, H.S. and Shibamoto, T., (2009). Role of roasting conditions in the level of chlorogenic acid content in coffee beans: correlation with coffee acidity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(12): 5365-5369. https://doi.org/10.1021/jf900012b
 39. Muñoz, A.E., Hernández, S.S., Tolosa, A.R., Burillo, S.P. and Olalla Herrera, M., (2020). Evaluation of differences in the antioxidant capacity and phenolic compounds of green and roasted coffee and their relationship with sensory properties. LWT, 128: 109457. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109457
 40. Oliveira, L.S., Franca, A.S., Mendonça, J.C.F. and Barros-Júnior, M.C., (2006). Proximate composition and fatty acids profile of green and roasted defective coffee beans. LWT - Food Science and Technology, 39(3): 235-239. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2005.01.011
 41. Orecchio, S., Amorello, D. and Barreca, S., (2019). 7 - Analysis of Contaminants in Beverages. In: A.M. Grumezescu and A.M. Holban (Editors), Quality Control in the Beverage Industry. Academic Press, pp. 225-258. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816681-9.00007-2
 42. Parenti, A. Guerrini, P. Masella, S. Spinelli, L. Calamai, and P. Spugnoli., (2014). Comparison of espresso coffee brewing techniques. Journal of Food Engineering, 121: 112-117. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.08.031
 43. Pérez-Hernández, L.M., Chávez-Quiroz, K., Medina-Juárez, L.Á. and Gámez Meza, N., (2012). Phenolic Characterization, Melanoidins, and Antioxidant Activity of Some Commercial Coffees from Coffea arabica and Coffea canephora. Journal of the Mexican Chemical Society, 56: 430-435.
 44. Petracco, M., (2005). Our Everyday Cup of Coffee: The Chemistry behind Its Magic. Journal of Chemical Education, 82(8): 1161. https://doi.org/10.1021/ed082p1161
 45. Saafi, E.B., Trigui, M., Thabet, R., Hammami, M. and Achour, L., (2008). Common date palm in Tunisia: chemical composition of pulp and pits. International Journal of Food Science and Technology. 43, 2033–2037. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01817.x
 46. Sacchetti, G., Di Mattia, C., Pittia, P. and Mastrocola, D., (2009). Effect of roasting degree, equivalent thermal effect and coffee type on the radical scavenging activity of coffee brews and their phenolic fraction. Journal of Food Engineering, 90(1): 74-80. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2008.06.005
 47. Suresh, S. Guizani, M. Al-Ruzeiki, A. Al-Hadhrami, H. Al-Dohani, I. Al-Kindi, and M.S. Rahman., (2013). Thermal characteristics, chemical composition and polyphenol contents of date-pits powder. Journal of Food Engineering, 119(3): 668-679. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.06.026
 48. Taleb, H., Maddocks, S.E., Morris, R.K. and Kanekanian, A.D., (2016). Chemical characterisation and the anti-inflammatory, anti-angiogenic and antibacterial properties of date fruit (Phoenix dactylifera L.). Journal of Ethnopharmacology, 194: 457-468. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.10.032
 49. Thouri, A. et al., (2019). Antiproliferative and apoptosis-inducing effect of common Tunisian date seed (var. Korkobbi and Arechti) phytochemical-rich methanolic extract. Environmental science and pollution research international, 26(36): 36264-36273. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06606-9
 50. Venkatachalam, C.D. and Sengottian, M., (2016). Study on Roasted Date Seed Non Caffeinated Coffee Powder as a Promising Alternative. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 6(6): 1387-1394. DOI:5958/2249-7315.2016.00292.6.
CAPTCHA Image