نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دا

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22067/ifstrj.2020.40161.0

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات شیمیایی، گروه‏های عاملی زیست‏فعال، فعالیت آنتی­اکسیدانی، فنل کل و فلاونوئید کل اسانس آویشن شیرازی و همچنین بررسی اثر سمیت سلولی آن بر رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT29) بود. ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف­سنج جرمی شناسایی شد. گروه‏های عاملی زیست‏فعال اسانس آویشن شیرازی با استفاده از دستگاه FTIR در محدوده طول موج cm-1 500-4000 اندازه­گیری شد. به منظور اندازه­گیری میزان فنل کل و فلاونوئید کل اسانس آویشن شیرازی به ترتیب از روش­های فولین­ سیوکالتو و رنگ­سنجی آلومینیوم کلراید استفاده گردید. از روش MTT جهت اندازه­گیری سمیت سلولی اسانس آویشن شیرازی در برابر رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT29) استفاده شد. قدرت آنتی­اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی با استفاده از مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS بررسی گردید. ترکیب Carvacrol و Thymol به ترتیب با 3/39 و 30 درصد بیشترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس آویشن شیرازی بودند. وجود پیک در طول موج cm -11000- 320 نشان دهنده پیوندهای C-O است که می­تواند مربوط به ترکیبات آلی همچون الکل­ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و اتر باشد. میزان فنل کل و فلاونوئید اسانس آویشن شیرازی به ترتیب 05/64 میلی­گرم گالیک اسید بر گرم و 68/11 میلی­گرم کوئرستین بر گرم بود. میزان درصد مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد با استفاده از DPPH و ABTS در غلظت ppm 1000 به ترتیب 69/63 و 33/64 بود. با افزایش غلظت اسانس آویشن شیرازی، تأثیر بر رده سلولی HT29 افزایش پیدا کرد و درصد زنده­مانی آن کاهش یافت. با توجه به نتایج قدرت آنتی­اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل اسانس آویشن شیرازی و همچنین اثر سمیت سلولی اسانس بر رده سلولی HT29 به نظر می­رسد بتوان از گیاه آویشن شیرازی در صنایع داروسازی و غذایی بهره برد.