نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22067/ifstrj.2021.68787.1019

چکیده

چیا (Salvia hispanica L) گیاهی علفی و از خانواده Lamiaceae است. اکثر اسیدهای چرب موجود در روغن دانه چیا اسیدهای چرب غیراشباع هستند. چیا آلفالینولنیک اسید بسیار بالایی نسبت به دیگر گیاهان دارد. در این پژوهش راندمان استخراج ، ترکیب و میزان اسیدهای چرب موجود در این روغن و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نانوامولسیون های این روغن در سه سطح روغن به آب (20%، 35% و 50%) و در سه سطح امولسیفایر به روغن (5%، 10% و 15%) تولید شد. خصوصیات تمامی 9 تیمار تولید شده شامل اندازه و توزیع ذرات،راندمان درون پوشانی و میزان خاصیت آنتی‌اکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان رهایش نانوامولسیون ها به مدت 7 هفته بررسی شد. در این مطالعه روغن دانه چیا با روش پرس سرد استخراج گردید و راندمان استخراج آن 05/ 27% اندازه گیری شد. برای ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب این روغن از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده گردید. این روغن دارای 09/47 % لینولنیک اسید بود و میزان خاصیت آنتی اکسیدانی آن به طور میانگین ( 43/88%) اندازه گیری شد. نتایج آزمون‌های انجام شده بر روی نانوامولسیون‌ها نشان داد که که با افزایش میزان روغن نانوامولسیون‌ها، اندازه ذرات و خاصیت آنتی‌اکسیدانی و رهایش افزایش یافته و راندمان درون پوشانی کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش نسبت امولسیفایر به روغن در نانوامولسیون‌ها راندمان درون پوشانی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی افزایش یافته و اندازه ذرات و رهایش کم می شود. در نتایج به دست آمده از این آزمون‌ها کمترین اندازه ذرات 08/14 نانومتر بود و بیشترین راندمان درون پوشانی 40/96% بدست آمد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی نمونه ها در محدوده 61/5% تا 43/21% ارزیابی شد. همچنین میانگین رهایش نمونه ها در پایان 7 هفته بررسی به نزدیک 18 درصد رسید. در طی نگهداری تیمارها به مدت پنج ماه، کاملا پایدار بودند.

کلیدواژه‌ها