نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس ، نور، ایران

3 موسسه تحقیقات

چکیده

در تحقیق حاضر، بسته بندی هوشمند حساس به pH بر پایه فیلم کامپوزیت صمغ عربی-کربوکسی متیل سلولز حاوی آنتوسیانین ریحان بنفش (Ocimum basilicum. L) تهیه شده و ویژگی‌های آن‌ شامل ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، آنتی اکسیدانی و حساسیت رنگی نسبت به pHهای مختلف و گاز آمونیاک مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا آنتوسانین‌های ریحان بنفش استخراج شده و حساسیت رنگی آنها سنجش گردید. در مرحله بعد آنتوسیانین‌های استخراج شده در سه غلظت 40، 60 و 80 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر به ماتریکس فیلم کامپوزیت صمغ عربی-کربوکسی متیل سلولز اضافه شده و ویژگی‌های مختلف آن ارزیابی گردید. نتایج آزمون‌های FTIR و XRD نشان‌داد که آنتوسیانین استخراج شده به خوبی در ساختار فیلم کامپوزیت صمغ عربی-کربوکسی متیل سلولز قرار گرفته است. اضافه شدن آنتوسیانین به ماتریکس فیلم‌ها منجر به افزایش نفوذپذیری به بخار آب و ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و همچنین کاهش زاویه تماس، درصد افزایش طول در لحظه پاره شدن و ویژگی‌های حرارتی گردید. مقاومت کششی فیلم‌های تهیه شده با افزایش میزان آنتوسیانین (صفر تا 60 میلی گرم در 100 گرم محلول فیلم) از میزان 19 تا 64/23 مگاپاسکال افزایش یافت اما با افزایش بیشتر میزان آنتوسیانین، کاهش یافت. قرار گرفتن فیلم شناساگر تهیه شده در معرض گاز آمونیاک و pHهای مختلف، منجر به تغییر رنگ فیلم‌ها از رنگ قرمز به رنگ زرد گردید. این تغییرات رنگی فیلم‌ها با تغییرات رنگی محلول آنتوسیانین همخوانی داشت. براساس این نتایج می توان اظهار داشت که فیلم شناساگر تهیه شده در تحقیق حاضر می‌تواند به عنوان بسته‌بندی‌ هوشمند جهت ارزیابی چشمی تازگی/فساد در محصولات غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image