نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 موسسه اموزش عالی رودکی

2 دانشگاه رودکی، تنکابن، ایران

چکیده

پوشش‌های زیست تخریب پذیر جایگزین مناسبی برای بسته بندی‌ با مواد پلاستیکی، با توجه به مشکلاتی که در بازیافت و آلودگی طبیعت دارند، می باشند. در این پژوهش، عمرماندگاری فیله مرغ با استفاده از پوشش زیست تخریب پذیر کیتوزان به همراه اسانس آویشن شیرازی در دمای یخچال (Cº 2±4) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل شاهد، تیمار 2% کیتوزان، تیمار 5/1% اسانس و تیمار حاوی 2% کیتوزان به همراه 5/1% اسانس بود که به مدت 24 روز در دمای C°4 نگهداری شدند. خواص ضد‌‌میکروبی و ضد‌‌اکسایشی کیتوزان و اسانس آویشن شیرازی با به ترتیب سنجش میزان کل ترکیبات فنولیک، مهار رادیکال آزاد(DPPH) و آزمون احیاء آهن (FRAP) تعیین شد و کیفیت فیله مرغ با آزمون های شیمیایی؛pH،TBA، TVB-Nو میکروبی (باکتری های مزوفیل و سودوموناس) در فواصل زمانی 4 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی شاخص های pH، (mg MDA/kg fat) TBA، (mg N/100g) TVB-N، TMC و سودوموناس (CFU/g) طی دوره نگهداری در یخچال روند افزایشی داشته و مقادیر آنها در روز 24 نگهداری در تیمار شاهد به ترتیب 5/7، 9/2، 5/43، 67/8 ، 5/8 و در تیمارهای پوشش دهی شده با کیتوزان 2% و اسانس 5/1 % به ترتیب 6/6، 78/1،8/26، 7/6 و 42/6 بوده‌ است کهبه ترتیب کمترین و بیشترین عمرماندگاری را نشان داده اند. با توجه به این که پوشش حاوی 2%کیتوزان به همراه 5/1% اسانس آویشن شیرازی باعث افزایش عمر ماندگاری فیله های مرغ شده است بنابراین،جهت نگهداری فرآورده های گوشتی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image