نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

در راستای تغییر عادت‌های غذایی مصرف فراورده‏های غله صبحانه به علت قابلیت مصرف راحت، مقرون به صرفه بودن و ارزش تغذیه‏ای بالا، دو چندان شده است. این فراورده‏ها لزوما باید ساختاری فشرده و متراکم با تخلخل کم داشته باشند تا در هنگام غوطه‌وری در شیر به‌واسطه سرعت جذب آب آهسته فراورده سبب حفظ بافت و تردی آن گردد. ضروری است جهت دستیابی به بافت مطلوب و تعدیل تجزیه نشاسته از دانه‌های با فیبر رژیمی بالا و فرایند اکستروژن استفاده گردد. اگرچه ادغام فیبر در فراورده‌ها، چالش‌های تکنولوژیکی به همراه دارد اما با استفاده از دانه برنج به‌عنوان منبع مهم نشاسته و مالتودکسترین می‌توان به ویژگی‌های مورد نظر رسید. در این پژوهش با هدف دستیابی به فراورده غله صبحانه با خصوصیات فیزیکوشیمیایی، عملکردی و حسی مطلوب، ارزیابی اثر متغیرهای فرایند اکستروژن شامل رطوبت (12، 15 و 18 درصد)، سرعت مارپیچ (140، 170 و 200 دور بر دقیقه) و میزان کنجاله کتان (10، 20 و 30 درصد) بر ویژگی‌های فراورده مورد نظر بر پایه آرد برنج با استفاده از طرح آماری سطح پاسخ بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش رطوبت منجر به افزایش سختی بافت، سختی بافت پس از غوطه‌وری در شیر، شاخص جذب آب و کاهش شاخص حلالیت در آب، شاخص روشنایی، شاخص قرمزی و شاخص زردی فراورده گردید. افزایش سرعت مارپیچ سبب افزایش شاخص حلالیت در آب، شاخص قرمزی، شاخص زردی و کاهش نسبت انبساط، سختی بافت پس از غوطه‌وری در شیر، شاخص جذب آب و شاخص روشنایی رنگ شد. افزایش میزان کنجاله کتان باعث افزایش میزان سختی بافت پس از غوطه‌وری در شیر، شاخص قرمزی و کاهش نسبت انبساط، شاخص روشنایی، شاخص زردی، شاخص جذب آب گردید، شاخص حلالیت در آب ابتدا کاهش سپس افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استفاده از کنجاله کتان تا سطح 17 درصد به‌عنوان یک منبع غنی از فیبر رژیمی در فراورده‌های غله صبحانه اکسترود شده می‌تواند سبب تولید فراورده‌ای با ویژگی‌های تکنولوژیکی و حسی مطلوب گردد.

کلیدواژه‌ها

 1. AACC International Press.properties and sensory characteristics of rice-based expanded snacks. Journal of Food engineering, 66(3), pp.283-289.
 2. AACC. (2000). Approved methods of the American association of cereal chemists. 10th St. Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists.
 3. Adebowale, Y.A., Adeyemi, I. A. and Oshodi, A. A., (2005). Functional and physicochemical properties of flours of six Mucuna species. African Journal of Biotechnology, 4(12).
 4. Ahmed, Z. S., (1999). Physico‐chemical, structural and sensory quality of corn‐based flax‐snack. Food/Nahrung, 43(4), pp.253-258. https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3803(19990801)43:4<253::AID-FOOD253>3.0.CO;2-3
 5. Alam, M.R., Scampicchio, M., Angeli, S. and Ferrentino, G., (2019). Effect of hot melt extrusion on physical and functional properties of insect based extruded products. Journal of Food Engineering, 259, pp.44-51. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.04.021
 6. Altan, A., McCarthy, K. L. and Maskan, M., (2008). Evaluation of snack foods from barley–tomato pomace blends by extrusion processing. Journal of Food Engineering, 84(2), pp.231-242. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.05.014
 7. Bekhit, A. E. D. A., Shavandi, A., Jodjaja, T., Birch, J., Teh, S., Ahmed, I. A. M., Al-Juhaimi, F. Y., Saeedi, P. and Bekhit, A. A., (2018). Flaxseed: Composition, detoxification, utilization, and opportunities. Biocatalysis and agricultural biotechnology, 13, pp.129-152. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2017.11.017
 8. Bisharat, G. I., Oikonomopoulou, V. P., Panagiotou, N. M., Krokida, M. K. and Maroulis, Z. B., (2013). Effect of extrusion conditions on the structural properties of corn extrudates enriched with dehydrated vegetables. Food research international, 53(1), pp.1-14. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.03.043
 9. Brennan, M. A., Lan, T. and Brennan, C. S., (2016). Synergistic effects of barley, oat and legume material on physicochemical and glycemic properties of extruded cereal breakfast products. Journal of Food Processing and Preservation, 40(3), pp.405-413.
 10. Brennan, M. A., Menard, C., Roudaut, G. and Brennan, C. S., (2012). Amaranth, millet and buckwheat flours affect the physical properties of extruded breakfast cereals and modulates their potential glycaemic impact. Starch‐Stärke, 64(5), pp.392-398. https://doi.org/10.1002/star.201100150
 11. Brennan, M. A., Merts, I., Monro, J., Woolnough, J. and Brennan, C. S., (2008). Impact of guar and wheat bran on the physical and nutritional quality of extruded breakfast cereals. Starch‐Stärke, 60(5), pp.248-256. https://doi.org/10.1002/star.200700698
 12. Brennan, M. A., Monro, J. A. and Brennan, C. S., (2008). Effect of inclusion of soluble and insoluble fibres into extruded breakfast cereal products made with reverse screw configuration. International Journal of Food Science & Technology, 43(12), pp.2278-2288.
 13. Carvalho, A. V., Mattietto, R. D. A., Bassinello, P. Z., Koakuzu, S. N., Rios, A. D. O., Maciel, R. D. A. and Carvalho, R. N., (2012). Processing and characterization of extruded breakfast meal formulated with broken rice and bean flour. Food Science and Technology, 32(3), pp.515-524. https://doi.org/10.1590/S0101-20612012005000073
 14. Chassagne-Berces, S., Leitner, M., Melado, A., Barreiro, P., Correa, E. C., Blank, I., Gumy, J. C. and Chanvrier, H., (2011). Effect of fibers and whole grain content on quality attributes of extruded cereals. Procedia Food Science, 1, pp.17-23. https://doi.org/10.1016/j.profoo.2011.09.004
 15. Cheewapramong, P., Riaz, M. N., Rooney, L. W. and Lusas, E. W., (2002). Use of partially defatted peanut flour in breakfast cereal flakes. Cereal chemistry, 79(4), pp.586-592. https://doi.org/10.1094/CCHEM.2002.79.4.586
 16. Chronakis, I. S., (1998). On the molecular characteristics, compositional properties, and structural-functional mechanisms of maltodextrins: a review. Critical reviews in food science and nutrition, 38(7), pp.599-637. https://doi.org/10.1080/10408699891274327
 17. Colonna, P., Doublier, J. L., Melcion, J. P., De Monredon, F. and Mercier, C., (1984). Extrusion cooking and drum drying of wheat starch. I. Physical and macromolecular modifications. Cereal Chemistry, 61(6), pp.538-543.
 18. Culbertson, J. D., (2004). Grain, cereal: ready-to-eat breakfast cereals. Food processing: principles and applications, pp.239-248.
 19. da Silva, R. F. and Ascheri, J. L. R., (2009). Extrusion of broken rice for use as food ingredient. Brazilian Journal of Food Technology, 12(1/4), pp.190-199.
 20. de Mesa, N. J. E., Alavi, S., Singh, N., Shi, Y. C., Dogan, H. and Sang, Y., (2009). Soy protein-fortified expanded extrudates: Baseline study using normal corn starch. Journal of Food Engineering, 90(2), pp.262-270. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2008.06.032
 21. Ding, Q. B., Ainsworth, P., Tucker, G. and Marson, H., (2005). The effect of extrusion conditions on the physicochemical. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.03.019
 22. Doğan, H. and Karwe, M. V., (2003). Physicochemical properties of quinoa extrudates. Food Science and Technology International, 9(2), pp.101-114. https://doi.org/10.1177/1082013203009002006
 23. dos Santos, P. A., Caliari, M., Júnior, M. S. S., Silva, K. S., Viana, L. F., Garcia, L. G. C. and de Lima, M. S., (2019). Use of agricultural by-products in extruded gluten-free breakfast cereals. Food chemistry, 297, p.124956. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.124956
 24. Falcone, R. G. and Phillips, R. D., (1988). Effects of feed composition, feed moisture, and barrel temperature on the physical and rheological properties of snack‐like products prepared from cowpea and sorghum flours by extrusion. Journal of Food Science, 53(5), pp.1464-1469.
 25. Ferreira, S. M., Capriles, V. D. and Conti-Silva, A. C., (2021). Breakfast cereals with inulin obtained through thermoplastic extrusion: Chemical characteristics and physical and technological properties. LWT, 137, p.110390. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110390
 26. Garden-Robinson, , (1993). Flaxseed gum: Extraction, characterization, and functionality (Doctoral dissertation, North Dakota State University).
 27. Goyal, A., Sharma, V., Upadhyay, N., Gill, S. and Sihag, M., (2014). Flax and flaxseed oil: an ancient medicine & modern functional food. Journal of food science and technology, 51(9), pp.1633-1653. https://doi.org/10.1007/s13197-013-1247-9
 28. Grand View Research, (2016). Europe and Asia Rice Noodles Market Analysis and Segments Forecasts to 2022. Grand View Research, Inc., p. 62. Report ID: 978-1-68038-777-3.
 29. Gulati, P., Weier, S. A., Santra, D., Subbiah, J. and Rose, D. J., (2016). Effects of feed moisture and extruder screw speed and temperature on physical characteristics and antioxidant activity of extruded proso millet (P Anicum Miliaceum) flour. International Journal of Food Science & Technology, 51(1), pp.114-122.
 30. Gümüşay, Ö. A., Şeker, M. and Sadıkoğlu, H., (2019). Response surface methodology for evaluation of the effects of screw speed, feed moisture and xanthan gum level on functional and physical properties of corn half products. LWT, 111, pp.622-631. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.05.083
 31. Heywood, A. A., Myers, D. J., Bailey, T. B. and Johnson, L. A., (2002). Functional properties of low-fat soy flour produced by an extrusion-expelling system. Journal of the American Oil Chemists' Society, 79(12), p.1249.
 32. Huang, J., Lui, W. B. and Peng, J., (2014). Effects of Screw Speed and Sesame Cake Level on Optimal Operation Conditions of Expanded Corn Grits Extrudates. International Journal of Food Engineering, 10(2), pp.317-328.
 33. Ilo, S. and Berghofer, E., (1999). Kinetics of colour changes during extrusion cooking of maize grits. Journal of Food Engineering, 39(1), pp.73-80. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(98)00148-4
 34. Jacques-Fajardo, G. E., Prado-Ramírez, R., Arriola-Guevara, E., Carrillo, E. P., Espinosa-Andrews, H. and Morales, G. M. G., (2017). Physical and hydration properties of expanded extrudates from a blue corn, yellow pea and oat bran blend. LWT, 84, pp.804-814. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.06.046
 35. Jaya, Dhungana, and P. K. Poudel. "Formulation and quality evaluation of maize-rice-defatted flaxseed blend extruded product." In Food Science and Technology for Agro-entrepreneurship Development. 7th National Conference of Food Science & Technology (Food Conference-2014), 13-14 June 2014, Kathmandu, Nepal, pp. 127-138. Nepal Food Scientists and Technologists Association (NEFOSTA), 2014.
 36. Jozinović, A., Šubarić, D., Ačkar, Đ., Babić, J. and Miličević, B., (2016). Influence of spelt flour addition on properties of extruded products based on corn grits. Journal of Food Engineering, 172, pp.31-37. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.04.012
 37. Kaur, P., Sharma, P., Kumar, V., Panghal, A., Kaur, J. and Gat, Y., (2019). Effect of addition of flaxseed flour on phytochemical, physicochemical, nutritional, and textural properties of cookies. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18(4), pp.372-377. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.12.004
 38. Kaur, P., Waghmare, R., Kumar, V., Rasane, P., Kaur, S. and Gat, Y., (2018). Recent advances in utilization of flaxseed as potential source for value addition. OCL, 25(3), p.A304.
 39. Koca, A.F. and Anil, M., (2007). Effect of flaxseed and wheat flour blends on dough rheology and bread quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(6), pp.1172-1175. https://doi.org/10.1002/jsfa.2739
 40. Kumari, R., Singh, K., Singh, R., Bhatia, N. and Nain, M. S., (2019). Development of healthy ready-to-eat (RTE) breakfast cereal from popped pearl millet. Indian Journal of Agricultural Sciences, 89(5), pp.877-81.
 41. Larrea, M. A., Chang, Y. K. and Bustos, F. M., (2005). Effect of some operational extrusion parameters on the constituents of orange pulp. Food Chemistry, 89(2), pp.301-308. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.02.037
 42. Lazou, A. and Krokida, M., (2010). Functional properties of corn and corn–lentil extrudates. Food Research International, 43(2), pp.609-616. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.09.017
 43. Lazou, A. and Krokida, M., (2011). Thermal characterisation of corn–lentil extruded snacks. Food Chemistry, 127(4), pp.1625-1633. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.02.029
 44. Liu, Y., Hsieh, F., Heymann, H. and Huff, H. E., (2000). Effect of process conditions on the physical and sensory properties of extruded oat‐corn puff. Journal of food science, 65(7), pp.1253-1259.
 45. Machado, M. F., Oliveira, F. A. and Cunha, L. M., (1999). Effect of milk fat and total solids concentration on the kinetics of moisture uptake by ready‐to‐eat breakfast cereal. International journal of food science & technology, 34(1), pp.47-57.
 46. Manjula, B. and Visvanathan, R., (2014). Process optimisation of extruded breakfast cereal from rice mill brokens-finger millet-maize flour blends. International Journal of Food and Nutritional Sciences, 3(4), p.66.
 47. Marpalle, P., Sonawane, S. K. and Arya, S. S., (2014). Effect of flaxseed flour addition on physicochemical and sensory properties of functional bread. LWT-Food Science and Technology, 58(2), pp.614-619. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.04.003
 48. Medina, W. T., Quevedo, R. A. and Aguilera, J. M., (2013). Changes on image texture features of breakfast flakes cereals during water absorption. Food science and technology international, 19(1), pp.45-57. https://doi.org/10.1177/1082013212442182
 49. Meng, X., Threinen, D., Hansen, M. and Driedger, D., (2010). Effects of extrusion conditions on system parameters and physical properties of a chickpea flour-based snack. Food Research International, 43(2), pp.650-658. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.07.016
 50. Mesquita, C. D. B., Leonel, M. and Mischan, M. M., (2013). Effects of processing on physical properties of extruded snacks with blends of sour cassava starch and flaxseed flour. Food Science and Technology, 33(3), pp.404-410. https://doi.org/10.1590/S0101-20612013005000073
 51. Moraru, C. I. and Kokini, J. L., (2003). Nucleation and expansion during extrusion and microwave heating of cereal foods. Comprehensive reviews in food science and food safety, 2(4), pp.147-165. https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2003.tb00020.x
 52. Nazir, F., Naik, H. R. and Hussain, S. Z., (2016). Effect of extrusion conditions and apricot powder incorporation on colour parameters of rice based breakfast snacks. Biosciences Biotechnology Research Asia, 13(3), pp.1673-1678.
 53. O’shea, N., Arendt, E. and Gallagher, E., (2014). Enhancing an extruded puffed snack by optimising die head temperature, screw speed and apple pomace inclusion. Food and bioprocess technology, 7(6), pp.1767-1782. https://doi.org/10.1007/s11947-013-1181-x
 54. Oliveira, L. C., Alencar, N. M. and Steel, C. J., (2018). Improvement of sensorial and technological characteristics of extruded breakfast cereals enriched with whole grain wheat flour and jabuticaba (Myrciaria cauliflora) peel. LWT, 90, pp.207-214. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.12.017
 55. Oliveira, L. C., Rosell, C. M. and Steel, C. J., (2015). Effect of the addition of whole‐grain wheat flour and of extrusion process parameters on dietary fibre content, starch transformation and mechanical properties of a ready‐to‐eat breakfast cereal. International journal of food science & technology, 50(6), pp.1504-1514.
 56. Oliveira, L. C., Schmiele, M. and Steel, C. J., (2017). Development of whole grain wheat flour extruded cereal and process impacts on color, expansion, and dry and bowl-life texture. LWT, 75, pp.261-270. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.08.064
 57. Onwulata, C. I. and Konstance, R. P., (2006). Extruded corn meal and whey protein concentrate: effect of particle size. Journal of Food Processing and Preservation, 30(4), pp.475-487.
 58. Pansawat, N., Jangchud, K., Jangchud, A., Wuttijumnong, P., Saalia, F. K., Eitenmiller, R. R. and Phillips, R. D., (2008). Effects of extrusion conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacks. LWT-Food Science and Technology, 41(4), pp.632-641. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2007.05.010
 59. Pardhi, S. D., Singh, B., Nayik, G. A. and Dar, B. N., (2019). Evaluation of functional properties of extruded snacks developed from brown rice grits by using response surface methodology. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18(1), pp.7-16. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.11.006
 60. Perdon, A. A., Poutanen, K. S. and Schonauer, S. L., (2020). Breakfast cereals and how they are made-Introduction. In Breakfast Cereals and How They Are Made (pp. 1-4). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812043-9.00001-1
 61. Ravindran, G., Carr, A. and Hardacre, A., (2011). A comparative study of the effects of three galactomannans on the functionality of extruded pea–rice blends. Food Chemistry, 124(4), pp.1620-1626. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.08.030
 62. Rhee, K. S., Kim, E.S., Kim, B. K., Jung, B. M. and Rhee, K. C., (2004). Extrusion of minced catfish with corn and defatted soy flours for snack foods. Journal of food processing and preservation, 28(4), pp.288-301.
 63. Riaz, M. N. and Rokey, G. J., (2011). Impact of protein, starch, fat and fiber on extruded foods and feeds. Extrusion problems solved, pp.43-53.
 64. Rosentrater, K. A., Muthukumarappan, K., and Kannadhason, S. (2009). Effects of ingredients and extrusion parameters on aquafeeds containing DDGS and potato starch. Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition, 1(1): 22-38.
 65. Rudra, S. G., Jakhar, N., Nishad, J., Saini, N., Sen, S., Bhardhwaj, R., Jaiswal, S., Suneja, P., Singh, S. and Kaur, C., (2015). Extrusion conditions and antioxidant properties of sorghum, barley and horse gram based snack. Vegetos-An International Journal of Plant Research, 28(2), pp.171-182.
 66. Selani, M. M., Brazaca, S. G. C., dos Santos Dias, C. T., Ratnayake, W. S., Flores, R. A. and Bianchini, A., (2014). Characterisation and potential application of pineapple pomace in an extruded product for fibre enhancement. Food chemistry, 163, pp.23-30. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.04.076
 67. Sen, S., Chakraborty, R. and Kalita, P., (2020). Rice-not just a staple food: A comprehensive review on its phytochemicals and therapeutic potential. Trends in Food Science & Technology. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.022
 68. Sharma, C., Singh, B., Hussain, S.Z. and Sharma, S., (2017). Investigation of process and product parameters for physicochemical properties of rice and mung bean (Vigna radiata) flour based extruded snacks. Journal of food science and technology, 54(6), pp.1711-1720. https://doi.org/10.1007/s13197-017-2606-8
 69. Silva, PA, Assis, GT, Carvalho, AV and Simões, MG, (2011). Development and characterization of extruded cassava breakfast cereal enriched with whey protein concentrate. Brazilian Journal of Food Technology, 14 (4), pp.260-266.
 70. Singh, B., Sekhon, K. S. and Singh, N., (2007). Effects of moisture, temperature and level of pea grits on extrusion behaviour and product characteristics of rice. Food chemistry, 100(1), pp.198-202. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.09.042
 71. Singh, R. R., Majumdar, R. K. and Venkateshwarlu, G., (2014). Optimum extrusion-cooking conditions for improving physical properties of fish-cereal based snacks by response surface methodology.Journal of food science and technology, 51(9), pp.1827-1836. https://doi.org/10.1007/s13197-012-0725-9
 72. Strahm, B., (1998). Fundamentals of polymer science as an applied extrusion tool. Cereal Foods World, 43(8), pp.621-625.
 73. Walter, M., Marchezan, E. and de Avila, L.A., (2008). Rice: composition and nutritional characteristics. Ciência Rural, 38(4), pp.1184-1192.
 74. Wani, S.A. and Kumar, P., (2016). Development and parameter optimization of health promising extrudate based on fenugreek oat and pea. Food bioscience, 14, pp.34-40. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2016.02.002
 75. Wójtowicz, A., Kolasa, A. and Mościcki, L., (2013). Influence of buckwheat addition on physical properties, texture and sensory characteristics of extruded corn snacks. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 63(4), pp.239-244.
 76. Wójtowicz, A., Mitrus, M., Oniszczuk, T., Mościcki, L., Kręcisz, M. and Oniszczuk, A., (2015). Selected physical properties, texture and sensory characteristics of extruded breakfast cereals based on wholegrain wheat flour. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, pp.301-308. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.12.051
 77. Wootton, M. and Bamunuarachchi, A., (1978). Water binding capacity of commercial produced native and modified starches. Starch‐Stärke, 30(9), pp.306-309. https://doi.org/10.1002/star.19780300905
 78. Wu, M., Li, D., Wang, L.J., Özkan, N. and Mao, Z. H., (2010). Rheological properties of extruded dispersions of flaxseed-maize blend. Journal of Food Engineering, 98(4), pp.480-491. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.01.031
 79. Yadav, D. N., Anand, T. and Singh, A. K., (2014). Co‐extrusion of pearl millet‐whey protein concentrate for expanded snacks. International Journal of Food Science & Technology, 49(3), pp.840-846.
 80. Yağcı, S. and Göğüş, F., (2008). Response surface methodology for evaluation of physical and functional properties of extruded snack foods developed from food-by-products. Journal of Food Engineering,86(1), pp.122-132. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.09.018
 81. Yaman, M., Sargın, H. S. and Mızrak, Ö. F., (2019). Free sugar content, in vitro starch digestibility and predicted glycemic index of ready-to-eat breakfast cereals commonly consumed in Turkey: An evaluation of nutritional quality. International journal of biological macromolecules, 135, pp.1082-1087. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.037

 

CAPTCHA Image