نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 اینرا

چکیده

در این پژوهش از روش جذب لایه به لایه پلی الکترولیت‌های ایزوله پروتئین سویا و نشاسته اصلاح‌شده برای تولید ریز کپسول محتوی لیمونن استفاده شد. ویژگی‌های مورفولوژیکی و ساختاری ریز کپسول‌های تولیدی بررسی گردید. میزان رهایش لیمونن از ریز کپسول‌های تولید شده به‌صورت دو و شش لایه در شرایط دهان مصنوعی در شرایط تنش برشی مختلف (0، 50 و 100 دور در دقیقه) مورد ارزیابی قرار گرفت. پروفایل رهایش لیمونن از ریز کپسول‌ها نشان داد لیمونن در ریز کپسول‌های دو لایه با شیب بیشتری نسبت به شش لایه، رهایش یافته و سریع‌تر به حداکثر رهایش می‌رسد زیرا با افزایش تعداد لایه‌های دیواره، رهایش به تأخیر می‌افتد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد مدل درجه اول بهترین توصیف را از رهایش داشته و بر اساس معادله کورسمیر-پپاس رهایش لیمونن از ریز کپسول‌ها غالباً از نوع نفوذ بود. همچنین نتایج نشان داد ضریب نفوذ با افزایش تنش برشی، بیشتر شده و ضریب نفوذ در ریز کپسول‌های دو لایه نسبت به شش لایه بیشتر بود؛ که این امر به دلیل پوشش لایه‌های پروتئین و نشاسته متناوب و ضخامت بیشتر آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image