نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ریزپوشانی ترکیبات حساس از جمله کورکومین در ساختار لیپوزومی، می تواند روشی موثر بر حفاظت آنها طی شرایط هضم دستگاه گوارشی باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر میزان لستین (02/0- 08/0 گرم)، نسبت لستین: کلسترول (5/0- 4)، میزان کورکومین (5/1- 6 میلی گرم) و زمان تیمار فراصوت (1- 5 دقیقه) بر تولید لیپوزوم های حاوی کورکومین است که نمونه بهینه با آزمون‌های تعیین اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا و بازده ریزپوشانی به روش تکنیک سطح پاسخ تعیین گردید و سپس ماهیت فیزیکی، ساختار مولکولی و همچنین رفتار رهایش کورکومین ریزپوشانی شده در سه شرایط شبیه سازی دهان، معده و روده برای نمونه بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه متغیرهای مستقل بر اندازه ذرات لیپوزوم دارای اثر معنی دار بود و افزایش نسبت لستین: کلسترول موجب یکنواختی هرچه بیشتر اندازه ذرات گردید. لستین تنها جزء اثرگذار بر پتانسیل ذرات تعیین شد و افزایش زمان امواج فراصوت موجب افزایش بازده ریزپوشانی کورکومین در لیپوزوم گردید. نقطه بهینه شرایط تهیه لیپوزوم در میزان لستین 08/0 گرم، نسبت لستین: کلسترول 4:1، میزان کورکومین 16/4 میلی‎‌گرم و تیمار فراصوت 5 دقیقه توسط نرم افزار دیزاین اکسپرت معرفی شد. کورکومین در ذرات کروی لیپوزوم بهینه به حالت آمورف بود. همچنین رفتار رهایش کورکومین در شرایط دستگاه گوارش اساس مکانسیم نفوذ فیک بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image