نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22067/ifstrj.2021.72937.1098

چکیده

امروزه، کیفیت میوه ها و یا محصولات فراوری شده توسط مجموعه ای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تعریف می شود. در این تحقیق، با توجه به حساسیت میوه خرمالو به فشار، به بررسی پارامترهای موثر بر تغییرات رنگی میوه پرداخته شده است. بر روی نمونه‌ها سه پوشش‌ مختلف شامل پوترسین با غلظت 1 میلی مولار، پوترسین با غلظت 2 میلی مولار و آب مقطر بر روی آن‌ها قرار گرفت. سپس نمونه‌ها تحت نیروی بارگذاری 150 و 250 نیوتن قرار گرفته و در ظروف فومی با فیلم پلی اولفین، پلی‌اتیلن ترفتالات و جعبه ی معمولی بسته بندی شدند. نمونه‌ها به مدت 25 روز در سردخانه انبار شدند. پس از اتمام دوره انبارمانی، خواص کیفی نمونه‌ها شامل مقادیر L*، a*، b*، شاخص قهوه‌ای شدن، شاخص کروما، شاخص هیو و شاخص تغییرات رنگ کل اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده برای مقدار L*، b*، شاخص کروما، شاخص هیو و تغییرات رنگ استفاده از پوشش 1 میلی مولار پلی آمین تاثیر معنی داری داشته است و سبب تغییرات کمتر نسبت به پوشش های دیگر شده است. بسته بندی ظرف فومی با فیلم پلی اولفین نیز بهتر بسته بندی بوده است. کمترین درصد کاهش برای مقادیر L*، a*، b*، شاخص کروما و شاخص Hue در پلی آمین 1 میلی مولار به ترتیب با مقادیر 26/8%، 43/26-، 35/12، 31/1% و 995/120% به دست آمد. بیشترین مقدار در حالت بدون پوشش با مقادیر 49/18%، 32/73%، 84/19%، 95/15%، 36/152% به دست آمد.. در نهایت تیمار پوشش پلی آمین تاثیر مثبتی در جلوگیری از درصد کاهش پارامترهای رنگی نمونه ها دارد. بهترین تیمار پوشش پلی آمین با غلظت 1 میلی مولار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image