نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گرگان، ایران

4 اداره کل شیلات استان مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

یکی از راه‌های تبدیل ضایعات مرغ به محصولی با ارزش افزاوده بالا، تولید سیلاژ بر پایه تخمیر است (بیوسیلاژ). این محصول به دلیل دارابودن ویژگی‌هایی مانند میزان پروتئین بالا و با کیفیت، باکتری‌های پروبیوتیک و قیمت پائین نسبت به پودر ماهی ارحجیت دارد و می‌تواند به‌عنوان جایگزین مناسبی برای آن مطرح باشد. هدف از مطالعه حاضر در مرحله اول تولید بیوسیلاژ از ضایعات مرغ و در مرحله بعد بررسی پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب محصول بود. مطابق یافته‌ها، در بیوسیلاژ تولیدشده، مجموع اسید‌های آمینه ضروری، 416/24، مجموع اسید‌های آمینه غیرضروری، 959/30 و مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری، 375/55 گرم در 100 گرم سوبسترا بوده است. همچنین مشخص شد که تمامی اسیدهای آمینه ضروری به غیر از تریپتوفان در بیوسیلاژ وجود دارند. بررسی پروفیل اسیدهای چرب بیوسیلاژ نشان داد که در این محصول مجموع اسید‌های چرب اشباع شده (SFA)، اسید‌های چرب تک‌زنجیره غیراشباع (MUFA) و اسید‌های چرب چندزنجیره غیراشباع (PUFA) به‌ترتیب 57/33، 17/41، 36/24 درصد می‌باشند. ضمن اینکه در محصول تولیدشده مجموع امگا3، 07/2 درصد، مجموع امگا6، 91/22 درصد و مجموع EPA وDHA ، 06/2 درصد است. از مقایسه پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب بیوسیلاژ تولیدشده در تحقیق حاضر و سایر محصولات مشابه (مانند پودر ماهی، روغن ضایعات ماهی و مرغ، پروتئین‌های آبکافتی حاصل از ضایعات) مشخص شد که بیوسیلاژ از ارزش غذایی کافی جهت استفاده در صنعت تغذیه آبزیان، دام و طیور برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. AOAC. (2005). Official method of Analysis. 17th Edition, Association of Officiating Analytical Chemists, Washington DC.
 2. Fallah‐Delavar, M., and Farmani, J. (2018). Recovery and characterization of enzymatic protein hydrolyzates and Fat from chicken Skin. Journal of the American Oil Chemists' Society95(9), 1151-1161.
 3. Fernández Herrero, A., Vittone, M., and Salomone, A. (2015). Biological silage of Merluccius hubbsi. Amino acid composition, degree of hydrolysis and peptides size. Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical Research. 3 (6), 57-62.
 4. Flahatgar, F., Zakipour Rahimabadi, E., and Rostamzad, H. (2016). Fatty acid profile and oxidation stability of oil extracted from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by-product by isoelectric solubilization/precipitation. Aquatic Animals Nutrition, 2 (1), 1-14
 5. ISO (2000). Animal and vegetable fats and oils- Preparation of methyl esters of fatty acids. ISO/TC 34/SC 11. 24 p.
 6. Janbakhsh, S., Hosseini Shekarabi, S. P., and Shamsaie Mergan, M. (2018). Nutritional value and heavy metal content of fishmeal from the Southwest Caspian Sea. Caspian Journal of Environmental Sciences16(4), 307-317.
 7. Moore, J. (2004). Amino acid analysis of hydrolysates (feed, fxal, etc), Michign State University, Department of Animal Sciences, Nathalie Trottiers Laboratory.
 8. National standard of Iran with number 742. (2001). Meat and its products- Fat measurement- Test method. Iran Standard and Industrial Research Institute.
 9. National standard of Iran with number 744. (2002). Meat and its products- Ash measurement- Test method. Iran Standard and Industrial Research Institute.
 10. National standard of Iran with number 745. (1971). Meat and its products- Moisture measurement. Iran Standard and Industrial Research Institute.
 11. National standard of Iran with number 924. (1993). Measurement of total protein in meat and its products. Iran Standard and Industrial Research Institute.
 12. Özyurt, G., Gökdoğan, S., Şimşek, A., Yuvka, I., Ergüven, M., and Kuley Boga, E. (2016). Fatty acid composition and biogenic amines in acidified and fermented fish silage: a comparison study. Archives of Animal Nutrition70(1), 72-86.
 13. Özyurt, G., Özkütük, A. S., Uçar, Y., Durmuş, M., and Özoğul, Y. (2018). Fatty acid composition and oxidative stability of oils recovered from acid silage and bacterial fermentation of fish (Sea bass–Dicentrarchus labrax) by‐products. International Journal of Food Science & Technology53(5), 1255-1261.
 14. Palkar, N. D., Koli, J. M., Gund, D. P., Patange, S. B., Shrangdher, S. T., Sadawarte, R. K., and Akhade, A. R. (2018). Preparation of co-dried fish silage by using fish market waste and its comparative study. International Journalof Pure and Applied Bioscience6(2), 1567-1577.
 15. Perez, R. 2018. Fish silage for feeding livestock. FAO Fishery Report No. 560. Rome, FAO.
 16. Reyhani Poul, S., Jafarpour, A., and Safari, R. (2018). Evaluation of oil fatty acid profile, functional properties and antioxidants activity of hydrolyzate produced from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) viscera by application of protamex and neutrase enzymes. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 14 (1), 162-176.
 17. Safari, (2019). Production of biosilage from rainbow trout waste. Final report. Caspian Sea Ecological Research Center.
 18. Sarhadi, N., Motamedzadegan, A., Taheri, A., and Azad, M. (2012). Comparison study of the proximate composition and amino acid profile in the bones of Goldstripe sardine (Sardinella gibossa), Anchovy kilka (Clupeonella engrauliformis) and Indian anchovy (Stolephorus indicus). Iranian Scientific Fisheries Journal, 21 (1), 101-112
 19. Taheri, A., Abedian Kenari, A., Motamedzadegan, A., and Habibi Rezaie, M. (2012). Process optimization of poultry by-products hydrolysate production by RSM. Iranian Journal of Food Science and Industry, 34 (9), 65-76
 20. Turan, H., Kaya, Y., and Erkoyuncu, İ. (2007). Protein and lipid content and fatty acid composition of anchovy meal produced in Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences31(2), 113-117.
 21. Vidotti, R. M., Viegas, E. M. M., and Carneiro, D. J. (2003). Amino acid composition of processed fish silage using different raw materials. Animal Feed Science and Technology105(1-4), 199-204. https://doi.org/10.1016/S0377-8401(03)00056-7
CAPTCHA Image