نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

2 دانشگاه تهران

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

4 دکتری تخصصی، گروه آموزشی فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 اداره کل شیلات مازندران

چکیده

یکی از راه‌های تبدیل ضایعات مرغ به محصولی با ارزش افزاوده بالا، تولید سیلاژ بر پایه تخمیر است (بیوسیلاژ). این محصول به دلیل دارابودن ویژگی‌هایی مانند میزان پروتئین بالا و با کیفیت، باکتری‌های پروبیوتیک و قیمت پائین نسبت به پودر ماهی ارحجیت دارد و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب آن مطرح باشد. هدف از مطالعه حاضر در مرحله اول تولید بیوسیلاژ از ضایعات مرغ و در مرحله بعد بررسی پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب محصول تولید‌شده بوده است. نتایج نشان داد که مجموع اسید‌های آمینه ضروری در بیوسیلاژ تولید‌شده، 416/24، مجموع اسید‌های آمینه غیرضروری، 959/30 و مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری، 375/55 گرم در 100 گرم سوبسترا بوده است. همچنین مشخص شد که تمامی اسیدهای‌ آمینه ضروری به غیر از تریپتوفان در بیوسیلاژ وجود دارند. بررسی پروفیل اسیدهای چرب بیوسیلاژ نشان داد که در این محصول مجموع اسید‌های چرب اشباع‌شده (SFA)، اسید‌های چرب تک زنجیره غیراشباع (MUFA) و اسید‌های چرب چند زنجیره غیراشباع (PUFA) به ترتیب 57/33، 17/41 ، 36/24 درصد می‌باشد. مطابق یافته‌ها، در بیوسیلاژ تولیدشده مجموع امگا 3، 07/2 درصد، مجموع امگا 6، 91/22 درصد و مجموع EPA وDHA ، 06/2 درصد می‌باشد. از مقایسه پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب بیوسیلاژ (تولیدشده در تحقیق حاضر) و سایر محصولات مشابه (مانند پودر ماهی، روغن ضایعات ماهی و مرغ، پروتئین‌های آبکافتی حاصل از ضایعات) مشخص شد که محصول تولیدشده می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسبی برای پودر ماهی در صنعت تغذیه آبزیان مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image