نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22067/ifstrj.2022.79014.1209

چکیده

کاروتنوئیدها اثرات فراوانی بر روی سلامتی انسان دارند. این ترکیبات توسط گیاهان و ریزجلبکها تولید میشوند. امروزه استخراج کاروتنوئیدها از ریزجلبکهای خوراکی همچون کلرلا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا ریزجلبک ها در تمام سال (بدون توجه به فصل) و با سرعتی بسیار بیشتر از گیاهان در زمینهای غیر زراعی رشد میکنند. هدف از این پژوهش ارایه روشی برای افزایش تولید کاروتنوئیدهای ریزجلبک کلرلا سروکینیانا است. برای این منظور، اثر غلظتهای متفاوت از دو ماده مغذی نیترات سدیم به عنوان منبع نیترات و دی پتاسیم هیدروژن فسفات به عنوان منبع فسفات بر روی میزان تولید کاروتنوئیدها به صورت آماری بررسی شد. نتایج نشان داد که در غلظت 1.5 گرم بر لیتر از نیترات و 0.04 گرم برلیتر از فسفات غلظت کاروتنوئیدها بیشینه است ( 6.7 میلی گرم بر لیتر). در این شرایط، جهت افزایش تولید کاروتنوئیدها، به محیط کشت فیتوهورمون نفتالن استیک اسید اضافه شد. در غلظت بهینه ppm 2.5 از نفتالن استیک اسید غلظت کاروتنوئیدها 71/26 % افزایش یافت و به مقدار 8.49 میلی گرم بر لیتر رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image