نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه خرمالو یک میوه‌ی حساس به فشار بوده و نگهداری این میوه در انبارها به سختی انجام می‌شود، در این تحقیق سعی شده به بررسی پارامترهای موثر بر کاهش تغییرات خصوصیات فیزیکی آن پرداخته شود. این پارامترها نیروی بارگذاری در 2 سطح 150 و 250 نیوتن، سه نوع بسته‌بندی ظرف فومی با فیلم پلی‌اولفین، پلی‌اتیلن ترفتالات و جعبه‌ی معمولی و چهار نوع پوشش پلی آمین پوترسین با غلظت‌های 1 و 2 میلی‌مولار، آب مقطر و بدون پوشش بود. خصوصیاتی مانند درصد تغییرات وزن، حجم و چگالی میوه خرمالو و همچنین سفتی این میوه در مرحله‌ی قبل و بعد از انبارداری بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده برای سفتی میوه‌ها، بیشترین مقدار سفتی در تیمار پوترسین با غلظت 1 میلی‌مولار و پوشش ظرف فومی با فیلم پلی‌اولفین با مقدار 5/6 نیوتن بدست آمد که تقریبا سه برابر سفتی میوه‌های بدون پوشش بود. کمترین میزان درصد کاهش وزن، حجم و چگالی نیز در همین نوع پوشش و بسته‌بندی بدست آمد که مقادیر آن به ترتیب 458/2، 82/1 و 833/0 % نسب به روز اول انبارداری می‌باشد. در مجموع استفاده از تیمار پلی‌آمین تاثیر مثبتی جهت تغییرات خصوصیات فیزیکی میوه‌ی خرمالو را نشان داد و بهترین ظرف نوع بسته‌بندی که کمترین تغییرات را ایجاد کرد ظروف فومی با فیلم پلی‌اولفین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aidoo, R.P., Afoakwa, E.O., & Dewettinck, K. (2015). Rheological properties, melting behaviours and physical quality characteristics of sugar-free chocolates processed using inulin/polydextrose bulking mixtures sweetened with stevia and thaumatin extracts. LWT- Food Science and Technology, 62(1), 592–597.
 2. Ardakani, M.D., Mostofi, Y., & Hedayatnejad, R. (2010). Study on the effect of chitosan in preserving some qualitative factors of table grape (Vitis vinifera). 6th International Postharvest Symposium, 8–12.
 3. Azadbakht, M., Mahmoodi, M.J., & Vahedi Torshizi, M. (2019a). Determination of pear bruises due to impact loading via computed tomography scan method and relation them with physical properties pear. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(2), 451-462. https://doi.org/10.22059/IJBSE.2019.255847.665052
 4. Azadbakht, M., Vahedi Torshizi, M., & Mahmoodi, M.J. (2019b). The relation of pear volume and it’s bruised volume by CT scan imaging. Journal of Food Measurement and Characterization, 13(3), 1089–1099. https://doi.org/10.1007/s11694-018-00024-0
 5. Azabakht, M.,Vahedi Torshizi, M., & Asghari, A. (2019c). Biological properties classification of pear fruit in dynamic and static loading using artificial neural network. Innovative Food Technologies, 6(4), 507-520. https://doi.org/10,22104/JIFT.2018.3185.1764
 6. Azadbakht, M., Moghbeli, H.R., & Torshizi, M.V. (2019d). Investigating the various effects of pear packaging box design factors subject to stress forces. International Journal of Fruit Science, 20, 39-58 https://doi.org/10.1080/15538362.2019.1573161
 7. Azadbakht, M., Mahmoodi, M.J., & Vahedi Torshizi, M. (2019e). Effects of different loading forces and storage periods on the percentage of bruising and its relation with the qualitative properties of pear fruit. International Journal of Horticultural Science and Technology, 6, 177–188. https://doi.org/10,22059/ijhst.2019.280000.290
 8. Azadbakht, M., Vehedi Torshizi, M., Ghajar jazi, E., & Ziaratban, A. (2016). Application of artificial neural network (ANN) in predicting mechanical properties of canola stem under shear loading. Agricultural Engineering International, 18(2), 413–425.
 9. Bakhshi Khaniki, G., Ghorbanli, M., & Mirbagheri, S. (2012). Biochemical changes of two cultivars of golab and Shafiabadi apple at harvesting time and after storing. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal, 2(5), 59–65.
 10. Barman, K., Asrey, R., & Pal, R.K. (2011). Putrescine and carnauba wax pretreatments alleviate chilling injury, enhance shelf life and preserve pomegranate fruit quality during cold storage. Scientia Horticulturae, 130(4), 795–800. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.09.005
 11. Cangi, R., Saracoglu, O., Altuntas, E., & Kaya, C. (2011). Some chemical and physical properties at physiological maturity and ripening period of kiwifruit (’Hayward’). African Journal of Biotechnology, 10(27), 5304–5310. https://doi.org/10.5897/AJB11.192
 12. Champa, H.A.H., Gill, M.I.S., Mahajan, B.V.C., & Arora, N.K. (2014). Postharvest treatment of polyamines maintains quality and extends shelf-life of table grapes (Vitis vinifera) cv. Flame Seedless. Postharvest Biology and Technology, 91(May), 57–63. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.12.014
 13. Emamifar, A., & Bavaisi, S. (2017). Effect of mixed edible coatings containing gum tragacanth and Aloe vera on postharvest quality of strawberries during storage. Iranian Journal of Food Science and Technology, 13(3), 39–54. https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.62317
 14. Garcı́a, J.L., Ruiz-Altisent, M., & Barreiro, P. (1995). Factors Influencing Mechanical Properties and Bruise Susceptibility of Apples and Pears. Journal of Agricultural Engineering Research, 61(1), 11–17. https://doi.org/10.1006/jaer.1995.1025
 15. Harker, F.R., & Hallett, I.C. (1994). Physiological and mechanical properties of kiwifruit tissue associated with texture change during cool storage. Journal of the American Society for Horticultural Science, 119(5), 987–993.
 16. Jeong, S.T., Goto-Yamamoto, N., Kobayashi, S., & Esaka, M. (2004). Effects of plant hormones and shading on the accumulation of anthocyanins and the expression of anthocyanin biosynthetic genes in grape berry skins. Plant Science, 167(2), 247–252. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.03.021
 17. Masoudi, H., Tabatabaeefar, A., & Borghei, A. (2006). Mechanical properties of three varieties of apples after five months storage. Food Engineering Research, 27(7), 61–74.
 18. Meighani, H., Ghasemnezhad, M., & Bakhshi, D. (2014). Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum) fruits. Journal of Food Science and Technology, 52(7), 4507–4514. https://doi.org/10.1007/s13197-014-1484-6
 19. Mirdehghan, S.H., Rahemi, M., Castillo, S., Martínez-Romero, D., Serrano, M., & Valero, D. (2007). Pre-storage application of polyamines by pressure or immersion improves shelf-life of pomegranate stored at chilling temperature by increasing endogenous polyamine levels. Postharvest Biology and Technology, 44(1), 26–33. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.11.010
 20. Mirdehghan, S.H., & Rahimi, S. (2016). Pre-harvest application of polyamines enhances antioxidants and table grape (Vitis vinifera) quality during postharvest period. Food Chemistry, 196, 1040–1047. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.10.038
 21. Opara, U.L., Atukuri, J., & Fawole, O.A. (2015). Application of physical and chemical postharvest treatments to enhance storage and shelf life of pomegranate fruit-A review. Scientia Horticulturae, 197, 41–49. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.10.046
 22. Patel, N., Gantait, S., & Panigrahi, J. (2019). Extension of postharvest shelf-life in green bell pepper (Capsicum annuum) using exogenous application of polyamines (spermidine and putrescine). Food Chemistry, 275, 681–687. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.154
 23. Shiri, M.A., Ghasemnezhad, M., Bakhshi, D., & Sarikhani, H. (2013). Effect of postharvest putrescine application and chitosan coating on maintaining quality of table grape cv. “shahroudi” during long-term storage. Journal of Food Processing and Preservation, 37(5), 999–1007. https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2012.00735.x
 24. Strik, B.C., & Cahn, H. (1998). Growing kiwifruit.
 25. Vahedi Torshizi, M., & Azadbakht, M. (2020). Study on Firmness and texture changes of pear fruit when loading different forces and stored at different periods using artificial neural network. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(6), 113–132. https://doi.org/10.22067/ifstrj.v15i6.75049
 26. Veberic, R., Jurhar, J., Mikulic-Petkovsek, M., Stampar, F., & Schmitzer, V. (2010). Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (Diospyros kaki). Food Chemistry, 119(2), 477–483. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.06.044
 27. Yurtlu, Y.B., & Erdoğan, D. (2005). Effect of storage time on some mechanical properties and bruise susceptibility of pears and apples. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(6), 469–482.
 28. Zahedi, S.M., Hosseini, M.S., Karimi, M., & Ebrahimzadeh, A. (2019). Effects of postharvest polyamine application and edible coating on maintaining quality of mango (Mangifera indica L.) cv. Langra during cold storage. Food Science and Nutrition, 7(2), 433–441. https://doi.org/10.1002/fsn3.802

 

 

 

 

CAPTCHA Image