نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران

3 گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، استفاده از افزودنی­های طبیعی به‌عنوان جایگزینی برای افزودنی­های سنتزی در صنایع غذایی افزایش یافته است. در این مطالعه به بررسی پتانسیل عصاره پوست انار به‌عنوان یک افزودنی طبیعی غذایی پرداخته شد. پوست انار (Punica granatum L.) محصول جانبی میوه انار است که خواص تغذیه­ای، عملکردی و ضد عفونی کننده­ای آن در ژنوتیپ­های مختلف متفاوت است. فعالیت مهار رادیکال آزاد (DPPH)، محتوای فنل و فلاونوئید کل در پوست سی ژنوتیپ انار ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به‌منظور یافتن تنوع در خصوصیات فیتوشیمیایی پوست ژنوتیپ­های انار از دستگاه HPLC-DAD-MS استفاده و تعداد نه ترکیب فنلی شناسایی و تعیین مقدار شدند. ترکیبات اصلی پوست انار شامل پونیکالاژین β (7/48-48/20 میکروگرم بر میلی­گرم)، پونیکالاژین α (1/30-9/13 میکروگرم بر میلی­گرم) و الاژیک اسید (4/13-6/1 میکروگرم بر میلی­گرم) می­باشند. ژنوتیپ IPP23 (کابدار شیرین بهشهر) بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در بین سایر ژنوتیپ­ها را دارد. میزان ترکیبات فنلی کل (1/181- 4/66 میلی­گرم گالیک اسید به ازای یک گرم پودر خشک گیاه)، ترکیبات فلاونوئیدی کل (1/144- 5/38 میلی‌گرم روتین به ازای یک گرم پودر خشک گیاه) و خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره­های مختلف 9/13-8/3 (میکروگرم در میلی‌لیتر) تعیین شدند. نتایج نشان می­دهد که خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره­های پوست انار به‌طور قابل توجهی بالاتر از استاندارد گالیک اسید است. در نهایت در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی، ژنوتیپ IPP23 به‌عنوان منبع مهم افزودنی­های طبیعی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Al-Moghazy, M., El-Sayed, H.S., & Abo-Elwafa, G.A. (2022). Co-encapsulation of probiotic bacteria, fish oil and pomegranate peel extract for enhanced white soft cheese. Food Bioscience, 102083. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.102083
 2. Al-Zoreky, (2009). Antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) fruit peels. International Journal of Food Microbiology, 134(3), 244-248. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.07.002
 3. Ali, S. I., El-Baz, F. K., El-Emary, G. A., Khan, E. A., & Mohamed, A. A. (2014). HPLC-analysis of polyphenolic compounds and free radical scavenging activity of pomegranate fruit (Punica granatum). International Journal Pharmacology and Clinical Research, 6(4), 348-355.
 4. Aqil, F., Munagala, R., Vadhanam, M.V., Kausar, H., Jeyabalan, J., Schultz, D.J., & Gupta, R.C. (2012). Anti-proliferative activity and protection against oxidative DNA damage by punicalagin isolated from pomegranate husk. Food Research International, 49(1), 345-353. https://doi.org/1016/j.foodres.2012.07.059
 5. Çam, M., & Hışıl, Y. (2010). Pressurised water extraction of polyphenols from pomegranate peels. Food Chemistry, 123(3), 878-885. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.05.011
 6. Dhumal, , Karale, A., Jadhav, S., & Kad, V. (2014). Recent advances and the developments in the pomegranate processing and utilization: a review. Journal of Agriculture and Crop Science, 1(1), 1-17.
 7. Diamanti, A.C., Igoumenidis, P.E., Mourtzinos, I., Yannakopoulou, K., & Karathanos, V.T. (2017). Green extraction of polyphenols from whole pomegranate fruit using cyclodextrins. Food Chemistry, 214, 61-66. https://doi.org/1016/j.foodchem.2016.07.072
 8. Drevelegka, , & Goula, A.M. (2020). Recovery of grape pomace phenolic compounds through optimized extraction and adsorption processes. Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 149, 107845. https://doi.org/10.1016/j.cep.2020.107845
 9. Du, , Li, J., Zhang, X., Wang, L., Zhang, W., Yang, M., & Hou, C. (2019). Pomegranate peel polyphenols inhibits inflammation in LPS-induced RAW264. 7 macrophages via the suppression of TLR4/NF-κB pathway activation. Food & Nutrition Research, 63. https://doi.org/10.29219/fnr.v63.3392
 10. Eikani, M.H., Golmohammad, F., & Homami, S.S. (2012). Extraction of pomegranate (Punica granatum) seed oil using superheated hexane. Food and Bioproducts Processing, 90(1), 32-36. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2011.01.002
 11. Fernandes, L., Pereira, J.A., Lopéz-Cortés, I., Salazar, D.M., Ramalhosa, E., & Casal, S. (2015). Fatty acid, vitamin E and sterols composition of seed oils from nine different pomegranate (Punica granatum) cultivars grown in Spain. Journal of Food Composition and Analysis, 39, 13-22. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.11.006
 12. Fischer, U.A., Carle, R., & Kammerer, D.R. (2011). Identification and quantification of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum) peel, mesocarp, aril and differently produced juices by HPLC-DAD–ESI/MSn. Food Chemistry, 127(2), 807-821. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.12.156
 13. Ganesan, K., Kumar, K.S., & Rao, P.S. (2011). Comparative assessment of antioxidant activity in three edible species of green seaweed, Enteromorpha from Okha, Northwest coast of India. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 12(1), 73-78. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2010.11.005
 14. Giri, N.A., Gaikwad, N., Raigond, P., Damale, R., & Marathe, R. (2023). Exploring the potential of pomegranate peel extract as a natural food additive: A Review. Current Nutrition Reports, 1-20. https://doi.org/10.1007/s13668-023-00466-z
 15. Gullon, , Pintado, M.E., Pérez-Álvarez, J.A., & Viuda-Martos, M. (2016). Assessment of polyphenolic profile and antibacterial activity of pomegranate peel (Punica granatum) flour obtained from co-product of juice extraction. Food Control, 59, 94-98. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.05.025
 16. Hasnaoui, N., Wathelet,, & Jiménez-Araujo, A. (2014). Valorization of pomegranate peel from 12 cultivars: Dietary fibre composition, antioxidant capacity and functional properties. Food Chemistry, 160, 196-203. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.03.089
 17. Hernández, F., Melgarejo, P., Martínez, J., Martínez, R., & Legua, P. (2011). Fatty acid composition of seed oils from important Spanish pomegranate cultivars. Italian Journal of Food Science, 23(2), 188.
 18. Kaderides,, Kyriakoudi, A., Mourtzinos, I., & Goula, A.M. (2021). Potential of pomegranate peel extract as a natural additive in foods. Trends in Food Science & Technology, 115, 380-390. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.050
 19. Kazemi,, Karim, R., Mirhosseini, H., & Hamid, A.A. (2016). Optimization of pulsed ultrasound-assisted technique for extraction of phenolics from pomegranate peel of Malas variety: Punicalagin and hydroxybenzoic acids. Food Chemistry, 206, 156-166. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.03.017
 20. Konsoula, (2016). Comparative efficacy of pomegranate juice, peel and seed extract in the stabilization of corn oil under accelerated conditions. International Journal of Nutrition and Food Engineering, 10(9), 556-563. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.11.005
 21. Li, Y., Guo, C., Yang, J., Wei, J., Xu, J., & Cheng, S. (2006). Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in comparison with pomegranate pulp extract. Food Chemistry, 96(2), 254-260. https://doi.org/1016/j.foodchem.2005.02.033
 22. Lu, J., Ding, K., & Yuan, Q. (2008). Determination of punicalagin isomers in pomegranate husk. Chromatographia, 68(3), 303-306. https://doi.org/10.1365/s10337-008-0699-y
 23. Masci, , Coccia, A., Lendaro, E., Mosca, L., Paolicelli, P., & Cesa, S. (2016). Evaluation of different extraction methods from pomegranate whole fruit or peels and the antioxidant and antiproliferative activity of the polyphenolic fraction. Food Chemistry, 202, 59-69. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.106
 24. Mourtzinos,, Anastasopoulou, E., Petrou, A., Grigorakis, S., Makris, D., & Biliaderis, C.G. (2016). Optimization of a green extraction method for the recovery of polyphenols from olive leaf using cyclodextrins and glycerin as co-solvents. Journal of Food Science and Technology, 53(11), 3939-3947. https://doi.org/10.1007/s13197-016-2381-y
 25. Nenadis, , Kyriakoudi, A., & Tsimidou, M.Z. (2013). Impact of alkaline or acid digestion to antioxidant activity, phenolic content and composition of rice hull extracts. LWT-Food Science and Technology, 54(1), 207-215. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.05.005
 26. Nuncio-Jáuregui, , Nowicka, P., Munera-Picazo, S., Hernández, F., Carbonell-Barrachina, Á. A., & Wojdyło, A. (2015). Identification and quantification of major derivatives of ellagic acid and antioxidant properties of thinning and ripe Spanish pomegranates. Journal of Functional Foods, 12, 354-364. https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.11.007
 27. Okonogi,, Duangrat, C., Anuchpreeda, S., Tachakittirungrod, S., & Chowwanapoonpohn, S. (2007). Comparison of antioxidant capacities and cytotoxicities of certain fruit peels. Food Chemistry, 103(3), 839-846. https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.11.007
 28. Pal, J., Raju, C., Lakshmisha, I., Pandey, G., Raj, R., & Singh, R.R. (2017). Antioxidant activity of pomegranate peel extract and its effect on storage stability of cooked meat model system of indian mackerel (Rastrelliger Kanagurta) stored at 4±2 C. Biochemical and Cellular Archives, 17(1), 183-187.
 29. Pan, , Qu, W., Ma, H., Atungulu, G.G., & McHugh, T.H. (2012). Continuous and pulsed ultrasound-assisted extractions of antioxidants from pomegranate peel. Ultrasonics Sonochemistry, 19(2), 365-372. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2011.01.005
 30. Panichayupakarananta, P., Issuriya, A., Sirikatitham, A., & Wang, W. (2010). Antioxidant assay-guided purification and LC determination of ellagic acid in pomegranate peel. Journal of chromatographic Science, 48(6), 456-459. https://doi.org/1093/chromsci/48.6.456
 31. Parashar, A. (2010). Lipid content and fatty acid composition of seed oils from six pomegranate cultivars. International Journal of Fruit Science, 10(4), 425-430. https://doi.org/10.1080/15538362.2010.530129
 32. Parcerisa, J., Rafecas, M., Castellote, A., Codony, R., Farran, A., Garcia, J., & Boatella, J. (1995). Influence of variety and geographical origin on the lipid fraction of hazelnuts (Corylus avellana) from Spain:(III) oil stability, tocopherol content and some mineral contents (Mn, Fe, Cu). Food Chemistry, 53(1), 71-74. https://doi.org/10.1016/0308-8146(95)95789-9
 33. Rifna, E., & Dwivedi, M. (2022). Effect of pulsed ultrasound assisted extraction and aqueous acetone mixture on total hydrolysable tannins from pomegranate peel. Food Bioscience, 45, 101496. https://doi.org/1016/j.fbio.2021.101496
 34. Russo, , Fanali, C., Tripodo, G., Dugo, P., Muleo, R., Dugo, L., & Mondello, L. (2018). Analysis of phenolic compounds in different parts of pomegranate (Punica granatum) fruit by HPLC-PDA-ESI/MS and evaluation of their antioxidant activity: application to different Italian varieties. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(15), 3507-3520. https://doi.org/10.1007/s00216-018-0854-8
 35. Shameh, S., Alirezalu, A., Hosseini, B., & Maleki, R. (2019). Fruit phytochemical composition and color parameters of 21 accessions of five Rosa species grown in North West Iran. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(13), 5740-5751. https://doi.org/10.1002/jsfa.9842
 36. Shirazi, O.U., Khattak, M., Shukri, N.A.M., & Nasyriq, M.N. (2014). Determination of total phenolic, flavonoid content and free radical scavenging activities of common herbs and spices. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3(3), 104-108.
 37. Singleton, L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R.M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods in Enzymology, 299, 152-178. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(99)99017-1
 38. Sood,, & Gupta, M. (2015). Extraction process optimization for bioactive compounds in pomegranate peel. Food Bioscience, 12, 100-106. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.02.021
 39. Stojanović, I., Šavikin, K., Đedović, N., Živković, J., Saksida, T., Momčilović, M., & Miljković, Đ. (2017). Pomegranate peel extract ameliorates autoimmunity in animal models of multiple sclerosis and type 1 diabetes. Journal of Functional Foods, 35, 522-530. https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.06.021
 40. Wu, D., Ma, X., & Tian, W. (2013). Pomegranate husk extract, punicalagin and ellagic acid inhibit fatty acid synthase and adipogenesis of 3T3-L1 adipocyte. Journal of Functional Foods, 5(2), 633-641. https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.01.005
 41. Young,E., Pan, Z., Teh, H.E., Menon, V., Modereger, B., Pesek, J.J., & Takeoka, G. (2017). Phenolic composition of pomegranate peel extracts using an liquid chromatography‐mass spectrometry approach with silica hydride columns. Journal of Separation Science, 40(7), 1449-1456. https://doi.org/10.1002/jssc.201601310
 42. Zeinalabedini, M., Derazmahalleh, M.M., RoodbarShojaie, T., Irandoost, H.P., Zahravi, M., Vazifehshenas, M., & Mardi, M. (2012). Extensive genetic diversity in Iranian pomegranate (Punica granatum) germplasm revealed by microsatellite markers. Scientia Horticulturae, 146, 104-114. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.07.029
CAPTCHA Image