نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیسای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

2 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه ، ایران

3 گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22067/ifstrj.2023.83834.1274

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده در خلاء انجام شد. فیله های ماهی تهیه و به 5 گروه تیمار مختلف شامل کنترل (آب مقطر)، باکتری خالص و 2 تیمار غوطه ورشده در مایع رویی 2% و 4% و 106 CFU/g L. Lactis زیرگونه لاکتیس طبقه بندی شدند. مقادیر pH، تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، نیتروژن فرار کل (TVN) و مقدار پراکسید(PV) فیله‌ها در روزهای 0، 5، 10 و 15 دوره نگهداری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد بررسی شد. بیان و تخریب پروتئین با استفاده از الکتروفورز ژل سدیم دودسیل سولفات-پلی آکریل آمید (SDS-PAGE) آنالیز شد. ارزیابی ارگانولپتیک با استفاده از پنج ارزیاب حسی خبره انجام شد. مقادیر TBARS، TVN، pH و PV در طول دوره نگهداری افزایش یافته است(P <0.05) . افزایش غلظت مایع رویی باعث کاهش معنی داری در مقادیر TBARS، TVN، pH و PV شد(P <0.05). بیشترین و کمترین مقادیر TBARS، TVN، pH و PV در روز 15 به ترتیب مربوط به گروه های شاهد (04/0±367/3 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و باکتری خالص (02/0±70/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، کنترل (40/6±20/87 میلی‌گرم بر کیلوگرم )وزن بدن) بود. و 4% مایع رویی (61/79±0/40 mgN/100g)، باکتری خالص (04/0±23/6 ) و 4% مایع رویی (07/0±44/5 ) و شاهد (01/22±0/12 ) meq/kg و 4% مایع رویی(06/0±08/3 ) meq/kgبود. تخریب پروتئین در نمونه های فیله تیمار شده با باکتری خالص و 4 درصد مایع رویی کمتر بود. بالاترین امتیاز بو، طعم، بافت و رنگ به فیله های تیمار شده با 4 درصد مایع رویی (00/0±00/8)، باکتری خالص (40/0±00/7)، باکتری خالص و 4 درصد مایع رویی (28/0±75/7 و 28/0±75/7) و باکتری خالص (28/0±50/8) به دست آمد.. خیساندن فیله های O. Mykiss روی 4% مایع رویی و 106 CFU/g از L. lactis subsp. لاکتیس می تواند عمر مفید فیله های قزل آلای رنگین کمان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image