نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشگاه مهندسی شیمی، دانشگاه INPL، نانسی، فرانسه

چکیده

دراین تحقیق، استخراج کاروتنوئید ها از یک سوش مخمرجدید Sporobolomyces ruberrimus H110 توسط روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. استفاده ار غلظت های مختلف اسید کلرید ریک (2/0 و 5/0 نرمال) در دو حرارت 55 و 75 درجه سانتی گرادو همچنین استفاده از حلال DMSO جزء روش های استخراج شیمیایی استفاده شده در این مطالعه بودند. اعمال روش سونیکاسیون و سایشی با استفاده از گلوله های ریز شیشه ای از روشهای فیزیکی استخراج در این پژوهش بوده است. در بین تمامی روش های بکار رفته شده، روش استفاده ازحلال شیمیایی DMSO و روش سایشی جزء موثرترین روشهای اعمال شده بودند که از نظر مقایسه، روش سایشی با استفاده از دستگاه سایشی گلوله ای دارای راندمانی حدود 30% بالاتر از روش DMSO بود. از دیگر مزایای این روش، عدم استفاده از حلال های سمی آلی و در نتیجه بهداشتی بودن محصول استخراج شده می باشد.

واژه‌های کلیدی : استخراج، پیگمان، کاروتنوئیدها، Sporobolomyces ruberrimus، DMSO، Bead beater

CAPTCHA Image