نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

محصول پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار می رود و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد . آفلاتوکسین
به عنوان متابولیت ثانویه تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته به عنوان یک سم بالقوه خطرناک در کاهش امکان رقابت بازاریابی پسته
در جهان نقش دارد . بعضی از کشورها بخصوص آمریکا با مغتنم شمردن این وضعیت برای موقعیت خود در افزایش سهم صادرات پسته و کنار
گذاشتن ایران تلاش می کنند . بنابراین ضرورت دارد تا ایران استانداردهای جهانی را مد نظر قرار داده؛ در صنعت فرآوری و تجارت پسته سرمایه گذاری
کند .یکی از راههای مهم کاهش الودگی پسته به ا ین قارچ تولید کننده افلا تو کسین می باشد که علاوه بر تولید زهرابه زمینه را برای اقدامات سیا سی
اقتصادی رقیبان فراهم می نماید. در این مطالعه موقعیت فعلی و اقدامات انجام گرفته توسط تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده پسته ایران و دیگر
کشورها بررسی و چندین راهکارهای پیشنهاد گردیده است .
کلمات کلیدی : پسته ، آفلاتوکسین ، آسپرژیلوس فلاووس ، صادرات

CAPTCHA Image