نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

رنگ و ظاهر یک ماده غذائی اولین پارامتر در تشخیص کیفیت آن می‌باشد؛ که امروزه از پارامترهای رنگ سنجی L*a*b* یا CIELab جهت اندازه گیری و گزارش آن استفاده می‌شود. در این پژوهش امکان استفاده از تصویر برداری با دوربین دیجیتال و نرم افزار فتوشاپ برای اندازه گیری پارامترهای L*،a* و b* مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای L*،a* و b* به‌دست آمده از نرم افزار فتوشاپ و سیستم هانترلب دارای ضریب همبستگی به ترتیب 995/0، 997/0 و 995/0 می‌باشند که ضریب همبستگی مطلوبی می‌باشد ولی ارزش این پارامترها از لحاظ عددی در دو سیستم با هم تفاوت دارند که این مشکل با استفاده از فرمولهای پیشنهاد شده قابل اصلاح می‌باشد. بعد از تصحیح نتایج به دست آمده از نرم افزار فتوشاپ می‌توان از این داده ها جهت گزارش پارامترهای رنگ مواد غذائی یا هر ماده دیگر استفاده کرد. از این روش جهت مطالعه تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی رساندن مصنوعی استفاده شد و مشخص شد که هرسه پارامتر L*،a* و b* در طی رسیدن خرما کاهش می‌یابند.

وا‌ژه های کلیدی: رنگ سنجی، L*a*b*، نرم افزار فتوشاپ، تصویر دیجیتالی، خرمای مضافتی

CAPTCHA Image