نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد/ آزاد اسلامی

چکیده

دانه شاهی بعنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی انتخاب شد و برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی بنیادی آن نظیر ویسکوزیته ذاتی و گروه های عملگراندازه گیری شد. طیف FT-IR پلیمر صمغ دانه شاهی نشان داد که پلیمر متشکل از کربوهیدرات با گروه‌های عملگر کربوکسیل و هیدروکسیل است. ویسکوزیته ذاتی در آب دیونیزه ml/mg 33/1 (میلی لیتر بر میلی گرم) به دست آمد. هیدروکلوئید دانه شاهی دارای طبیعت پلی الکترولیتی با یک تمایل به نمک ها است بطوریکه افزودن نمک‌ها باعث کاهش ویسکوزیته ذاتی عصاره گردید.

واژه های کلیدی: دانه شاهی، گروه های عملگر، ویسکوزیته ذاتی

CAPTCHA Image