نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بژی نوعی کلوچه ی سرخ شده ی شیرین است که در مناطق غربی ایران به صورت سنتی تولید می شود. در این تحقیق تاثیر دو عامل دما (150، 165 وC°180) و زمان سرخ کردن (8-1 دقیقه) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی بژی مورد بررسی قرارگرفت. طبق نتایج به دست آمده با افزایش زمان سرخ کردن تا سه دقیقه ی اول حجم نمونه های بژی به طور معنی داری افزایش یافت(p

کلیدواژه‌ها