نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مرکز تحقیقات علوم دام کشور سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کرج ایران

چکیده

جلبک‌های دریایی از منابع جدید ترکیبات زیست‌فعال با خواص آنتی‌اکسیدانی می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea hamulosa خلیج فارس و بهینه‌سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ بود. متغیرهای مستقل موردبررسی شامل زمان (4، 8 و 12 دقیقه)، غلظت استون (50، 75 و 100 درصد استون) و قدرت مایکروویو (200، 300 و 400 وات) بودند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز با استفاده از آزمایش فعالیت مهار کنندگی رادیکال آزاد (DPPH) سنجیده شد. فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد از19/4 تا  99/72 درصد متغیر بود. شرایط بهینه استخراج شامل غلظت استون 50درصد، زمان 12 دقیقه و قدرت مایکروویو 200 وات بود. نتایج نشان داد که مقادیر واقعی آزمایش در تطابق با مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط معادله چندجمله ای بود. ضریب تبیین به‌دست آمده 99/0 بود که نشان‌دهنده مطلوبیت مدل مورداستفاده و موفقیت روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شرایط استخراج است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image