نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده

نقش انبار و پوشش میوه‌ها در حفظ ارزش غذایی و افزایش عمر انباری میوه پرتقال تامسون اهمیت دارد. در این پژوهش میوه پرتقال تامسون بعد از پوشش‌دهی (واکس پلی‌اتیلن، واکس براق‎کننده، واکس انباری، واکس Britex Ti، پاکت فریزر، قارچ‌کش تکتو 60 و بدون‌پوشش) به‌مدت سه ماه در انبار معمولی (دمای 12-5 سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 75-85 درصد) نگهداری شد. به فاصله هر 30 روز با نمونه‌برداری از انبار خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی میوه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کلیه‌ی تیمارها با کاهش وزن، درصد آبمیوه نیز کاهش یافت، ولی میوه‌های پوشش‌داده‌شده با پاکت فریزر بیشترین درصد آبمیوه (4/38 درصد) و کمترین کاهش وزن (04/1 گرم) را داشتند. میزان ضایعات در 30 روز اول انبارداری و در تیمار با پاکت فریزر افزایش یافت. شاخص‌های رنگ (L*, c, h) طی نگهداری در کلیه تیمارها در حد استاندارد بود. به‌طورکلی نسبت TSS/TA طی نگهداری افزایش معنی‌داری داشت، ولی در تیمار شاهد با میانگین 14/16 در بالاترین سطح بود. بیشترین مقدار فنل‌ کل مربوط به تیمار پاکت فریزر با مقدار 71/0 میلی‌گرم در گرم بود. مقدار آسکوربیک‌اسید تا انتهای دوره انبارداری در میوه‌های تیمارشده با Britex Ti با مقدار 33/42 میلی‌گرم بر 100 گرم نسبت به شاهد افزایش یافت. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در پوست و گوشت به‌جز تیمارهای شاهد و پاکت فریزر افزایش یافت. تیمارهای واکس انباری و بریتکس نقش مؤثری در حفظ خصوصیات کیفی میوه داشتند، ولی براساس ارزیابی حسی، پوشش پاکت فریزر جدای از میزان ضایعات بالا اثر مطلوب بیشتری روی کیفیت میوه داشت.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image