مدیر مسئول


دکتر ناصر شاهنوشی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد کشاورزی

سردبیر


دکتر مسعود یاورمنش گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی مرتضوی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منوچهر وثوقی گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایران عـالم زاده گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدباقر حبیبی نجفی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمدعلی رضوی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اصول مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا فرهوش گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

شیمی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی خمیری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

میکروبیولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی کاشانی نژاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فخری شهیدی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرش کوچکی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

میکروب‌شناسی دارویی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبت محبی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیانوش خسروی دارانی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدیر رجب‌زاده اوغاز گروه نانوتکنولوژی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

نانو فناوری مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک قنبرزاده هوجقان گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی الماسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

تکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میلاد فتحی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سلیمان عباسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نونو بورخس گروه علوم تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه پورتو، پرتغال

علوم مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید بهادر قدوسی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه متروپولیتن، لندن، انگلیس

میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهیار حیدرپور بیمارستان زنان و بریگام، شهر بوستون، ایالت ماساچوست، ایالت متحده آمریکا

زیست مولکولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی عباس زادگان مدیر مرکز فناوری آب و محیط زیست، دانشگاه ایالتی آریزونا، ایالت متحده آمریکا

مهندسی عمران، محیط زیست و پایدار

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدامین محمدی فر گروه پژوهشی مهندسی تولید مواد غذایی، دانشگاه فنی دانمارک، دانمارک

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی عطا معظمی گروه علوم مولکولی، دانشکده منابع طبیعی و علوم کشاورزی دانشگاه سوئد، سوئد

علوم غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه گروه فناوری غذایی، موسسه تکنولوژی و علم هندوستان، چنای، تامیل نادو، هند

فناوری غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کلیفورد نکمناسو اوبی گروه میکروبیولوژی، کالج علوم طبیعی، دانشگاه کشاورزی مایکل اوکپارا، ایالت ابیا، نیجریه

میکروبیولوژی مواد غذایی